Angela Evans
Cynllunydd tlysau cain a chyfoes yw Angela Evans, ysbrydolwyd gan amgylchedd naturiol Eryri. Mae gan Angela wyth casgliad o emwaith cyfoes ac mae’n creu modrwyau unigryw ar gyfer priodi, dyweddio, neu unrhyw  achlysur arbennig arall mewn arian, aur, platinwm a cherrig gwerthfawr. Erbyn hyn mae hi’n arbenigo mewn ail-gynllunio darnau gwerthfawr yn emwaith newydd. Mae gan Angela dros 12 mlynedd o brofiad o wneud gemwaith ac mae’n un o partneriaid Siop iard. Mae hi wedi cwblhau'r cwrs Tystysgrif Proffesiynnol mewn Addysg, ac wedi mynychu cyrsiau ymestynnol  yn yr Alban a Lloegr ar osod gemau. Mae ei phrofiad dysgu yn cynnwys amser fel darlithydd coleg mewn gemwaith a chelf, nifer o brosiectau cymunedol gyda ysgolion a grwpiau lleol yn ogystal a dysgu’n briefat.

Angela Evans
Angela Evans is a designer of elegant and contemporary jewellery inspired by the natural environment of Snowdonia. Angela has eight collections of jewellery and also creates bespoke wedding, engagement and special occasion rings in silver, gold, platinum and precious stones. She now specialises in re-designing precious and heirloom pieces into new jewellery. Angela has over 12 years of jewellery making experience and is one of the Siop iard partners. She has completed a PGC in Education and undertaken further training in advanced stone setting in Scotland and England. Her teaching experience includes a period of time as a college lecturer in jewellery and art, numerous community projects with schools and local groups as well as teaching privately.

Ann Catrin Evans
Mae Ann Catrin Evans yn gerflunydd a gemydd rhyngwladol enwog sy wedi arddangos yn eang dros brydain, America a Siapan. Mae wedi bod yn flaenllaw yn y byd crefftau Cymreig ers dros 25 mlynedd ac yn ennillydd y Fedal Aur yn yr  Eisteddfod Genedlaethol yn 1993. Gellir weld dolenni cerfluniol efydd Ann drwy adeilad Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Yn ogystal â chelf cyhoeddus ar raddfa fawr, a cherfluniau pensaerniol mae'n creu  gwaith llai a gemwaith sy a naws naturiol, amrwd a  chyfoethog ei naws, wedi dylunio mewn metelau cyferbyniol . Mae Ann yn un o bartneriaid Siop iard, a hefyd gyda  Efail anfarwol yn Glynllifon - lleoliad atmosfferig iawn.


Ann Catrin Evans
Ann Catrin Evans is an internationally renowned sculptor & jeweller having exhibited extensively in Britain, USA and Japan. She has been a leading light on the Welsh craft scene for over 25 years and is an National Eisteddfod Gold Medal Winner awarded in 1993. You can see Ann's bronze sculpted door handles adorning the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay. As well as large scale public art and architectural sculptures, Ann Catrin creates small works and jewellery which have a natural raw yet rich character in design using contrasting metals. Ann is one of the Siop iard partners, and also has a wonderfully atmospheric forge in
Glynllifon.
Dave Stephen
Mae Dave Stephen yn artist llechi a cherddor yng Ngogledd Orllewin Cymru, lle mae'n creu gwrthrychau cerfluniol ac ymarferol o lechi. Mae wedi treulio dros 30 mlynedd yn mynyddoedd Eryri fel hyfforddwr awyr agored, cychwynodd hyn ei ddiddordeb yn y diwydiant llechi ac archwilio'r hen chwareli. Mae wedi bod yn gweithio gyda llechi ers 1998 ac mae’n  cyflenwi orielau a siopau ledled Gogledd Cymru gyda'i waith, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael ei a wneud gan ddefnyddio technegau gwaith-llaw. Mae Dave yn un o partneriaid Siop iard.
Dave Stephen
Dave Stephen is a slate artist and musician, based in North West Wales where he creates both sculptural and functional objects from slate. He has spent over 30 years in the mountains of Snowdonia as a trainer and outdoor instructor and this initiated his fascination for the slate industry and exploring the old quarries. He has been working with slate since 1998 and supplies galleries/outlets throughout North wales with his work, most of which is made using hand-working techniques. He is one of the Siop iard partners.
Glyn Price
Mae Glyn Price yn arlunydd cyfoes o Ogledd Cymru, sydd â diddordeb mewn dal emosiwn ac ymdeimlad o hanes ac awyrgylch mewn tirwedd ddramatig. Mae'n adnabyddus am ei ddefnydd cryf o liwiau, canolbwyntio ar dôn a siâp a creu cyfansoddiadau diddorol. Yn ogystal, mae Glyn yn creu darluniau bywyd llonydd haniaethol gyda'r nod o ddod â phersbectif ffres i bob llun. Mae ganddo brofiad dysgu dros nifer flynyddoedd i bobl ifanc / ysgolion a grwpiau cymunedol ac mae ei waith yn cael ei arddangos mewn nifer o orielau ledled Cymru.

Glyn Price
Glyn Price is a contemporary painter from North Wales, interested in capturing the feeling, sense of history and atmosphere of this dramatic landscape. He is known for his strong use of colours, concentration on tone & shape and the creation of interesting compositions. Additionally, Glyn creates abstracts and reflective still-life scenes, aiming to bring a fresh perspective to each painting. He has years of teaching art and design to young people/schools and community groups and has had work exhibited in numerous galleries across Wales.
Hannah Coates
Mae Hannah Coates yn creu gemwaith a gwaith celf o ddeunyddiau hailgylchu cymysg, plastig yn bennaf, pecynnau, ffoil a phapurau lliwgar. Mae ei darnau bywiog yn unigryw a llawen. Fel gwneuthurwr gemwaith ers 1991, mae Hannah wedi archwilio priodweddau gwres a chemegau ar metelau drwodd i'r deunyddiau ailgylchu, fwy synthetig y mae hi'n cael ei gydnabod am ar hyn o bryd. Mae ei technegau creu gludwaith arbennig wedi datblygu’n ofalus i greu creaduriaid bywiog a hardd gall cael eu gwisgo. Mae llawer o'r gwaith wedi ysbrydoli gan bethau byw, gan gynnwys adar, pysgod a phryfed. Mae gwaith Hannah wedi cael ei arddangos mewn nifer o arddangosfeydd ac orielau o amgylch Prydain.
Hannah Coates
Hannah Coates creates colourful jewellery and artworks from recycled mixed media, chiefly plastics, packaging, foils and papers. Her vibrant pieces are distinctive and joyous. A jewellery maker since 1991, Hannah’s work has explored the properties of heat and chemicals on metals through to the more synthetic recycled materials for which she is currently recognised. Her specially developed collaging techniques are used to vibrant effect in the wearable creatures she carefully creates, much of the work being inspired by living things, including birds, fish and insects. Hannah’s work has been shown in many exhibitions and galleries around the UK.
Jessie Chorley
Mae Jessie Chorley yn ddylunydd, gwneuthurwr, tiwtor, casglwr, awdur a perchennog siop sy'n arbenigo mewn gludwaith, brodwaith ag applique. Mae Jessie yn defnyddio ei nodwydd ac edafedd fel offer arlunio ac i gynnwys eitemau o diddordeb yn ei gwaith. Y canlyniad yw ei arddull unigryw poblogaidd y gellir eu gweld yn ei darnau sy’n cael eu harddangos mewn gwahanol orielau, ac yn ei siop hi 'Jessie Chorley Y Siop a Gweithdy' yn Nwyrain Llundain. Mae Jessie yn diwtor poblogaidd sy'n helpu unigolion i greu eu straeon eu hunain trwy pwyth, gan ddefnyddio brodwaith llaw ag applique gyda ffabrig, edafedd, papur a darnau diddorol eraill.
Jessie Chorley
Jessie Chorley is a designer, maker, tutor, collector, author and shop owner specializing in embroidery collage and applique. Jessie uses her needle and threads as her drawing tools to both illustrate with and to incorporate and secure found items of interest. The result is her much loved unique style which can be seen in her exhibition pieces, displayed in various galleries, and work for sale in her shop ‘Jessie Chorley The Shop & Workshop’ in East London. Jessie is a popular tutor who helps individuals to create their own stories through stitch, using hand embroidery and applique with fabric, threads, paper and found objects.
Jo Alexander
Mae Jo Alexander yn wneuthurwr cadeirau broffesiynol sydd wedi ennill sawl gwobr, mae’n athrawes gwaith coed gwyrdd gyda lawer o flynyddoedd o brofiad. Mae Jo yn creu offer pwrpasol gwaith coed i gomisiwn ac mae hi wedyn yn gallu dangos defnyddio nhw gyda sgilia a brwdfrydedd ar wahanol pren gan gynnwys lwyfen ag ynn. Mae Jo yn byw ar y pentir dramatig o Penmon, Ynys Môn, lleoliad sydd yn berffaith ar gyfer ei chyrsiau gwaith coed gwyrdd hirach lle cewch greu cadair ffon traddodiadol Cymreig.
Jo Alexander
Jo Alexander is an award winning professional chair maker and green woodwork teacher with many years of green woodworking experience. Jo fashions bespoke wood working tools, such as sit on lathe horses and bodgers which she then demonstrates their use on various woods including elm and ash, with skill and enthusiasm. Jo is based on the dramatic headland of Penmon, Anglesey a location which perfectly complements her onsite longer green woodworking courses making traditional Welsh stick chairs using simple greenwood methods.

Laura Cameron
Mae Laura Cameron yn gerflunydd gwaith meddal sy’n cael eu creu drwy ffeltio nodwydd a chrosio, mae hi hefyd wedi hyfforddi fel castiwr corff. Yn wreiddiol o Gaeredin, mae Laura wedi byw yng Nghaernarfon am bron i ddeng mlynedd. Mae hi'n creu pennau anifeiliaid unigryw 'Woolidermy' tacsidermi cyfoes gwreiddiol, crosio anatomeg a darnau celf. Mae Laura yn gwerthu mewn gwahanol stocwyr yng Ngogledd Cymru a'r Alban ac wedi arddangos gwaith mewn sawl oriel. Ym mis Mai 2017 roedd ei gosodiad celf cyfryngau cymysg 'Yn y Ffynnon' yn rhan o'r digwyddiad celf STAMP Castell02 yng Nghastell Caernarfon.
Laura Cameron
Laura Cameron is a soft sculpture artist, working in needle felt and crochet, and a trained body caster. Originally from Edinburgh, Laura has lived in Caernarfon for almost ten years. She creates unique 'Woolidermy' animal heads as a contemporary twist on faux-taxidermy, crochet anatomy and art pieces. Laura sells in various stockists in North Wales & Scotland, has exhibited work in several galleries in North Wales, and in May 2017 her ‘At the Well’ mixed media art installation was part of the STAMP Castell02 art event in Caernarfon Castle.
Luned Rhys Parri
Mae llawer yn edmygu gweithiau celf tri dimensiwn bywiog yr artist Luned Rhys Parri. Gan defnyddio deunyddiau syml fel foil, cardfwrdd, papur a gwifren, ynghyd â phaent mae hi’n creu delweddau gweadog cyfoes o atgofion o'i phlentyndod yng Nghymru yn ogystal â golygfeydd lleol. Mae ei darluniau o fywyd bob dydd yn cael eu trwytho â chynhesrwydd a bywiogrwydd. Mae Luned wedi gweithio fel arlunydd preswyl mewn nifer sefydliad, gŵyl ac ysgol, mae wedi arddangos ei gwaith yn eang ledled Cymru ac yn Ewrop, ac wedi ennill nifer o wobrau. Mae Luned yn aelod o'r Academi Frenhinol Gymreig.
Luned Rhys Parri
Luned Rhys Parri is a much admired creator of lively three-dimensional art works. Simple materials like tinfoil, cardboard, paper and wire, combined with paint are skilfully employed to create textured images reminiscent of her childhood in Wales as well as contemporary local scenes. Her depictions of everyday life are imbued with warmth and vitality. Luned has worked as artist-in-residence at many institutions, festivals and schools, has exhibited widely throughout Wales and in Europe, won numerous awards and is a member of the Royal Cambrian Academy.
Mandy Coates
Mae Mandy Coates yn wneuthurwr basgedi o fri, yn adnabyddus am ei basgedi traddodiadol a chyfoes mewn helyg, brwyn a defnydd o wrychoedd. Mae Mandy wedi bod yn gwehyddu basgedi am bron i 30 mlynedd , o goed tân i siopa, yn ogystal â seddi, darnau i cynnal planhigion a gwaith trwsio traddodiadol. Mae gwaith Mandy wedi cael ei arddangos yn eang mewn nifer o orielau ac mae ganddi amserlen arddangos a dysgu prysur mewn nifer o ddigwyddiadau a sefydliadau. Tiwtor hynod o boblogaidd, mae Mandy yn cyfleu ei brwdfrydedd am y grefft draddodiadol yma drwy defnyddio offer syml a’r helyg lliwgar y mae hi’n tyfu adref.
Mandy Coates
Mandy Coates is an acclaimed basket maker, known for her traditional and contemporary baskets in willow, rush and hedgerow materials. For almost 30 years Mandy has been weaving baskets, from log to shopping, as well as seating, plant supports and traditional repairs. Mandy’s work has been exhibited widely in numerous galleries and she has a busy teaching and demonstrating schedule at numerous events and intuitions.  An extremely popular tutor, Mandy conveys her passion for using the simple tools and differently coloured home-grown willow in the holistic practice of basket making.
Rosie Green
Mae Rosie Green yn wehydd fedrus mewn dulliau traddodiadol, yn ogystal â ffurf gymharol newydd ‘Saori’ o wehyddu sy’n dechneg dull rhydd, sy’n tarddu o Siapan. Mae Rosie wedi bod yn arddangos sut mae gwehyddu i'r cyhoedd ers symud i Ogledd Cymru yn y 1980au. Arweiniodd hyn at sefydlu stiwdio gwehyddu Saori, SAORIMor ym Mangor yn 2014, y stiwdio gwehyddu Saori cyntaf yng Nghymru. Mae Rosie yn diwtor brwdfrydig a gwybodus, mae’n cyfleu agwedd gwych o 'dim rheolau, dim gofynion, dim camgymeriadau' sydd wrth wraidd y math hwn o wehyddu.
Rosie Green
Rosie Green is a weaver skilled in traditional methods as well as the relatively new form of SAORI weaving, a freestyle weaving technique and philosophy, originated in Japan. Rosie has been demonstrating weaving to the public since moving to North Wales in the 1980s. This culminated in her founding the SAORI weaving studio, SAORIMor in Bangor in 2014, the first registered SAORI free weaving studio in Wales. Rosie is an enthusiastic and knowledgeable tutor, fantastic at conveying the ‘no rules, no requirements, no mistakes’ philosophy at the heart of this form of handloom weaving.
Sioned Rowlands
Mae Sioned Rowlands yn ddylunydd blodau a chyflwynydd teledu sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae ei arddull unigryw yn un naturiol a eclectig, mae hi’n enwog am ei blodau priodas cain a gweler ar nifer o raglenni teledu, ym Mhrydain a lleoliadau mwy egsotig. Bwriad Sioned yw dod a rhinweddau adferol y byd naturiol i mewn i fywydau pawb, gan weithio gyda natur i greu cerfluniau blodeuog hardd. Mae hi wedi bod yn dysgu cyrsiau blodau ar bob lefel am nifer o flynyddoedd ac mae ei chwrs Blodau Nadolig yn boblogaidd iawn.

Sioned Rowlands
Sioned Rowlands is an award winning, florist, floral designer and television presenter. She is acclaimed for her distinctive style that’s both natural and eclectic.  Sioned is renowned for her exquisite wedding flowers and her work on a number of television programmes, both in Britain and more exotic locations. Sioned is interested in bringing the restorative qualities of the natural world into everyone's lives, working with nature to create beautiful floral sculptures. She has been teaching floristry courses at all levels for a number of years and her Christmas Flowers course is perennially popular.
Soo Rees-Jones
Mae Soo Rees-Jones yn artist tecstilau a darlithydd mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai, Bangor. Mae ganddi lawer o flynyddoedd o brofiad o weithio gyda thecstilau, o sidan i ffeltio sych a ‘Nuno’. Mae hi yn arbenigwr mewn helpu pobl i ddatblygu eu gwaith creadigol. Mae'r lliwiau cyfoethog a gweadau diddorol o'r ffabrigau a cnu y mae Soo yn cael ei dynnu i ddefnyddio yn ei gwaith yn adlewyrchu ei phersonoliaeth afieithus, a’i chariad am gasglu deunyddiau crai hardd. Mae Soo yn gallu tynnu allan y gorau o ochr greadigol pobl eraill, gan eu helpu i archwilio syniadau artistig mewn ffordd cyffyrddol ag ymarferol.
Soo Rees-Jones
Soo Rees-Jones is a textile artist and lecturer in Art & Design at Coleg Menai, Bangor. She has many years of experience in working with textiles, from silks to dry and nuno felting, and with helping people to develop their creative work. The rich colours and interesting textures of the fabrics and fleeces that Soo is drawn to using in her work reflect an exuberant personality and love of collecting beautiful raw materials. She is skilled at coaxing out the creative side of others, helping them to explore artistic ideas in a tactile hands on way.

Make a free website with Yola