SUT I ARCHEBU
 • Gallwch archebu drwy ymweld a’n siop yng Nghaernarfon neu dros y ffon gyda cardyn. Os ydych yn cysylltu dros e-bost i archebu lle rhaid darparu rhif ffon er mwyn i ni ffonio chi i talu.
 • Disgwylir taliad llawn ar pob archeb.Yn anffodus nid ydym yn gallu derbyn archebion dros dro.
 • Croeso i chi wneud ymholiad dros e-bost neu ar y ffôn.
 • Mae cost y gweithdai yn cynnwys cyllideb ar gyfer defnyddiau os na ddangosir yn wahanol yn y disgrifiad.
 • Rydych yn derbyn ein polisi canslo pan yn gwneud archeb, gwlewch y manylion isod.
 • Tocynnau anrheg ar gael

NODYN PWYSIG* Mae’r cyrsiau i gyd yn cael ei rhedeg y nein ystafell adnoddau ym Mharc Glynllifon, tua 6 milltir o’r dref. Nid ydym yn cynnal gweithdai yn yr siop.

Ymunwch a'r rhestr bostio i glywed am digwyddiadau newydd yn gyntaf

TERMAU ARCHEBU
 • Mae gweithdai ‘iard’ yn addas i unigolion dros 18oed yn unig. Gall plant dros 12 oed gwneud gweithdai ond mae’n rhaid iddynt fod gyda rhiant neu warchodwr yn yr un gweithdy sy’n talu.
 • Mae gan ‘Iard’ yr hawl i ohurio unrhyw ddigwyddiad ar fur rybudd neu fel arall. Yn yr achos yma bydd y cwsmer yn derbyn ad-daliad llawn.
 • Mae cost ychwanegol am defnyddiau gyda rhai o’r gweithdai sy’n daladwy i’r tiwtor ar diwrnod y digwyddiad, gwelwch y tudalen cyrsiau am fanylion.

Polisi Canslo

Os yr ydych angen canslo eich archeb am unrhyw reswm cysylltwch gyda ni mor fuan a sydd posib. Rydym yn dibynnu weithiau ar nifer isel o archebion i redeg cwrs ac rydym felly’n gwerthfawrogi amser i fynd at rhestr wrth gefn neu canslo’r cwrs yn gyfan gwbl.

Os, am unrhyw reswm nad ydych yn gallu mynychu'r cwrs byddwn yn ymdrechu i werthu eich lle. Os bydd y lle yn cael ei brynu, bydd ad-daliad o 90% yn cael ei roi. Nid oes unrhyw ad-daliad ar gael fel arall. Yn anffodus nid ydym yn gallu eich cyfnewid o un cwrs i un arall.

HOW TO BOOK
 • You can visit our shop (Siop iard) in Caernarfon or book over the phone with a card.If you send us a booking request via e-mail please include your phone number so we can contact you to make payment.
 • Full payment is required up front on every booking, we regret that we are no longer able to take provisional bookings.
 • Enquires can be made via e-mail or telephone.
 • All workshops include a budget for materials unless indicated otherwise in the description.
 • A cancellation policy applies to all bookings, please see below.
 • Gift vouchers available

PLEASE NOTE* All courses are held at our resource room in Parc Glynllifon about 6 miles south of the town. We do not run courses at the shop.

Join the mailing list to hear about new events

BOOKING TERMS AND CONDITIONS
 • Iard’ workshops are suitable for over 18’s only. Over 12’s may attend but must be accompanied by a paying parent or guardian in the same workshop.
 • ‘Iard’ retains the right to cancel any event at short notice or otherwise. In this case a full refund would be issued to the customer.
 • Some workshops have an additional material cost which is payable directly to the tutor on the day of the event, please check the course page for details.

Cancellation Policy

If you need to cancel your booking for any reason please contact us as soon as possible. We often rely on small numbers of bookings to have a course run and so we appreciate time to access reserve lists or cancel the course entirely.

If for any reason you cannot attend the course we will endeavour to sell your place.  If the place is purchased a refund of 90% will be given.  No refund is available otherwise. We regret that we are unable to swap you from one course to another, they are non-transferable.

Make a free website with Yola