Gwybodaeth Arweinol

Cyrsiau Dydd Llawn: 

Oni bai y nodir yn wahanol (edrychwch ar ddisgrifiad cwrs unigol neu ffoniwch 01286 672472), bydd pob cwrs yn dechrau am 10yb

Gofynnwn yn garedig i chi gyrraedd am 9:45yb i gychwyn am 10yb, ac amser gorffen arferol yw 16:00. 

Bydd egwyl am awr ginio 12.30 - 1.30yh. 


Cyrsiau Hanner Diwrnod: 

Cyrsiau bore yn dechrau am 10yb ac fel arfer yn gorffen am 12.30yh

Cyrsiau prynhawn yn dechrau am 1.30yh ac yn gorffen am 4yh

Os ydych yn ansicr a ydych yn archebu ar fore neu brynhawn, os gwelwch yn dda edrychwch ar fanylion y cwrs unigol neu ffoniwch 01286 672472. 


Lleoliad 

Lleoliad ar gyfer pob cwrs yw 'Saith', Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY. Mae 6 milltir i'r de o ganol Caernarfon, ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli. Dilynwch yr arwyddion treftadaeth brown ar gyfer 'Parc Glynllifon' 


Parcio 

Mae’r maes parcio wedi'i leoli yn y parc, ar yr ochr chwith ar unwaith wrth i chi ddod drwy'r prif porth mawr gwyn. Arol parcio, dilynwch y llwybr heibio'r caffi a'r siop, drwy y gatiau gwyrdd mawr ac i lawr i'r 'iard', sydd ar y chwith drwy borth fawr garreg. Os gwelwch yn dda cwrdd tu mewn i 'Saith' yn yr iard. 


Cinio 

Rydym yn argymell eich bod yn dod â bocs bwyd a'i fwyta yn yr ystafell cwrs neu yn y parc lle mae nifer o fyrddau picnic. Bydd te, coffi a bisgedi i chi yn rhad ac am ddim drwy gydol y dydd. 


Gofynion ychwanegol 

Mae rhai cyrsiau yn gofyn cyfranogwyr i ddod â rhywbeth penodol, gall y rhain gynnwys eitemau sy'n eich ysbrydoli megis lluniau, ffotograffau neu wrthrychau, neu offer a deunyddiau i helpu chi greu eich gwaith celf. Edrychwch ar ddisgrifiadau cwrs unigol am fanylion neu gallwch ein ffonio ar 01286 672472. 


Costau ychwanegol 

Mae llawer o gyrsiau yn gofyn cost ychwanegol ar gyfer deunyddiau sy'n cael ei arfer bob amser yn talu o flaen llaw pan fyddwch yn archebu. Os gwelwch yn dda gweler y disgrifiadau cwrs penodol i weld a yw hyn yn gymwys iddo neu ffoniwch 01286 672472. 


Dillad 

Gwisgwch ddillad cynnes ac yn addas ar gyfer bod mewn gweithdy, byddem yn argymell hen ddillad, nid dillad gorau! a haenau tenau fel y gallwch chi gael gwared arnynt os oes angen - weithiau gall y gweithdy fod ychydig yn oer nes bydd y llosgwr logiau wedi cynhesu! 

Pre-Course Information 

Full Day Courses: 

Unless otherwise stated (please check individual course descriptions or call 01286 672472), all courses start at 10am. We ask kindly that you arrive at 9.45am to start promtly at 10am. Usual finishing time is 4pm. 

An hour lunch break is built in from around 12.30-1.30pm.


Half Day Courses:

Morning courses start at 10am and usually finish at 12.30pm

Afternoon courses start at 1.30pm and finish at 4pm.

If you’re unsure whether you are booked on a morning or afternoon, please check with the individual course details or call 01286 672472.


Location 

The location for all courses is 6 miles south of the town centre at ‘Saith’, Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY on the A499 between Caernarfon and Pwllheli. Follow the brown heritage signs for ‘Parc Glynllifon’


Parking

Located on the left hand side immediately as you come through the main gates of the park. On foot, follow the path past the café and shop, the large green gates to the courtyard (‘iard’) are on the left along the back of the gallery/ shop. Please meet in ‘Saith’ in the iard.


Lunch

We recommend that you bring a lunchbox and eat it in the course room or in the park where there are a number of picnic tables. Tea, Coffee and biscuits is provided free of charge throughout the day.


Extra Requirements

Some courses require participants to bring something specific, these may include items which inspire you such as pictures, photographs or objects, or tools and materials to help you create your art work. Please check individual course descriptions for details or you can call us on 01286 672472.

Extra Costs

Many courses require an additional cost for materials which is usually always paid in advance at time of booking. Please see specific course descriptions to see if this applies or call 01286 672472 .


Clothing 

Please wear warm and suitable clothing for being in a workshop, we would recommend old clothes, not Sunday best! and multiple thin layers so that you can remove them if need be – sometimes the workshop can be slightly cold until the log burner’s warmed up! 

Make a free website with Yola