Cyrsiau Newydd 2016/ 17 New Courses

Ffoniwch ni ar 01286 672472 neu e-bostiwch ni i archebu lle 

Phone us on 01286 672472 or e-mail us to book a place 

'Garden Delights': Building Hand Coil Potiau & Planwyr gyda Jane Williams
Dydd Sadwrn 4 Mawrth (10yb-2yb) + Dydd Sadwrn 11 Mawrth (10yb-12yb)
£65


Fel y gwelir ar y BBC’s ‘The Great Pottery Throw Down’!- Jane Williams
Bydd y gweithdy crochenwaith dwy ran yma yn eich dysgu sut i adeiladu’n effeithiol gyda coil ac addurno i greu potyn hardd ceramig (neu gerflun gardd pwrpasol) gan ddefnyddio clai llestri pridd.
Diwrnod 1 / Sesiwn 1- Adeiladu Cyflwyniad, brîff y prosiect (gyda phwyslais ar ddatblygu prosiectau personol a hwyl); arddangosiad adeiladu coil (naill ai gyda ffurfwyr / strwythr mewnol neu heb); Sesiwn adeiladu pot coil; Gwneud stampiau clai (i ddefnyddio'r sesiwn ganlynol)
Diwrnod 2 / Sesiwn 2- Tacluso ac addurno ffurf. Dal i weithio ar y ffurf; Addurno (gan ddefnyddio stampiau a slipiau lliw); Adolygu ac adborth.

Garden Delights’: Hand Building Coil Pots & Planters with Jane Williams
Saturday 4th March 2017 (10am-2pm) + Saturday 11th March: 10am-12pm             £65


As seen on BBC’s ‘The Great Pottery Throw Down’- Jane Williams!
This two part pottery workshop will teach you how to effectively coil build and decorate a beautiful ceramic planter (or bespoke garden sculpture) using earthenware clay.
Day 1/ Session 1- Building Introduction, project brief (with emphasis on personal project development and fun); Coil building demonstration (either with formers/ internal support or without);Coil pot building session; Making clay stamps (to use the following session)
Day 2/ Session 2- Refining forms and decorating. Refining forms; Decorating forms (using stamps and coloured slips); Review and feedback.


Clustdlysau Arian gyda Angela Evans
Dydd Sul 12  Mawrth
10yb – 4yh
£65


Creu pâr o styds o daflen arian gan ddefnyddio technegau torri a gweadu. Byddwch yn dysgu sut i dorri, creu gwead ar fetel, soldro a sgleinio. Mae cost ychwanegol o £5 am yr arian.
Silver Earrings with Angela Evans
Sunday 12 March
10am – 4pm
£65


Create a pair of studs from sheet silver using cutting and texturing techniques. You will learn how to cut, create a texture on metal, solder and polish. An additional cost of £5 applies for the silver.
Agorwr Amlen wedi Gofannu gyda Ann Catrin Evans
Dydd Sadwrn 18 Mawrth
10yb – 12.30yh
£70


Ddyluniwch a chreu eich agorwr llythyr personol i fywiogi eich defodol boreuol. Prosiect bach syml gyda technegau gwaith gof i wneud offeryn cain, ychydig yn fain ac yn ddigon ysgafn i dorri amlen papur.
Forged Letter Opener with Ann Catrin Evans
Saturday 18 March
10am – 12.30pm
£70


Design and make your own personal letter opener to brighten up your morning ritual. Create an interesting forged handle for a simple but blunt tool which is just slim and slight enough to gently but deftly open paper envelopes.

Creu Basged Helyg gyda Mandy Coates  - llawn, cysylltwch a ni i gael eich ychwanegu at a rhestr wrth gefn
Dydd Sul 26 March
10yb – 5yh
£50


Gan ddefnyddio helyg a dyfwyd adref gan Mandy, byddwch yn creu basged helyg gron gan defnyddio technegau traddodiadol. Bydd opsiwn i ychwanegu deunyddiau a gasglwyd o'r gwrych i'r basged. Mae cost ychwanegol o £7 am y defnnyddiau. 
Willow Basket Making with Mandy Coates - full, contact us to be added to the reserve list
Sunday 26 March
10am – 5pm
£50 


Using Mandy's home grown willow you will learn traditonal techniques to create a round willow basket. Hedgerow materials, supplied by Mandy, can be added to the baskets for extra colour and texture. There is an additonal cost of £7 for the willow/materials.
Blodau Gwanwyn gyda Sioned Rowlands
Dydd Sul 2 Ebrill
10yb – 4yh
£50


Creu tusw hardd ac yn ganolbwynt bwrdd o flodau tymhorol orlawn o ffresni y Gwanwyn. Mae cost ychwanegol o £10 am y blodau.
Spring Flowers with Sioned Rowlands
Sunday 2  April
10am – 4pm
£50


Create a beautiful bouquet and table centrepiece from seasonal flowers bursting with Spring freshness. There is an additonal cost of £10 for the flowers.
Modrwyau Stacio Arian gyda Angela Evans - llawn, cysylltwch a ni i gael eich ychwanegu at a rhestr wrth gefn
Dydd Sadwrn 8 Ebrill
10yb – 4yh
£65


Creu casgliad o fodrwyau stacio mewn arian sterling. Byddwch yn dysgu sut i dorri, creu gwead ar fetel, soldro a sgleinio. Mae cost ychwanegol o £5 am y defnyddiau.
Silver Stacking Rings with Angela Evans - full, contact us to be added to the reserve list
Saturday 8 April
10am – 4pm
£65


Create a set of stacking rings in sterling silver. You will learn how to cut, create a texture on metal, solder and polish. An additional cost of £5 applies for the materials.
Gwaith Coed Gwyrdd: Llwyau a Stoliau gyda Jo Alexander
Dydd Sadwrn 29 Ebrill - llawn, cysylltwch a ni i gael eich ychwanegu at a rhestr wrth gefn
10yb- 4yh
£90


Gwaith coed gwyrdd yw'r dull traddodiadol o weithio gyda choed ifanc ffres a defnyddio offer llaw syml i wneud eitemau pren megis llwyau, cadeiriau hyd at adeiladau ffrâm bren. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i briodweddau a defnyddiau pren caled brodorol gwahanol; sut i hollti, defnyddio bwyell, siâpio pren gyda cyllyll gwahanol; a sut i adeiladu gan ddefnyddio plaen talgrynnu ochr yn ochr â'r carntro ac ebill. Byddwch hefyd yn cael eich arwain drwy hanfodion ffynonellu defnyddiau ac offer, hogi a gofal.
Yn ystod y dydd, byddwch yn gallu gwneud llwy a / neu stôl dair coes. Bydd cost ychwanegol o £6 am bren gwyrdd + £10 os dymunwch top stôl llwyfen / derw.
Green Woodworking: Spoons and Stools with Jo Alexander
Saturday 29 April - full, contact us to be added to the reserve list
10am - 4pm
£90


Green woodwork is the traditional method of working with fresh green timber using hand tools and simple equipment to make wooden items from spoons to chairs to timber framed buildings.  
This course will introduce you to the properties and uses of our different native hardwoods; how to cleave, axe, and shape wood with different knives; and how to construct using rounding planes alongside the bit and brace. You will also be guided through the essentials of materials and tool sourcing, sharpening and care. During the day you will be able to make a spoon and/or a three legged stool. There will be an additional materials charge of £6 for the green wood + an additonal £10 for an elm/oak stool top.

Gweithdy Pwytho gyda Julie Arkell: 'Adar Ar Fwrdd Natur'
Dydd Sul  7 Mai
10yb – 4yh
£65


Ein ysbrydolaeth fydd: blodau, cerrig mân, dail, caws llyffant, brigau, wyau, nythod ac adar i greu 'bwrdd natur' allan o ddefnydd gwlan, a man wrthrychau o'r cartref. Dowch ag unrhyw lyfrau natur, neu eich hoff gragen, blodyn neu wrthrych naturiol eraill. Gan nad oes ffi deunyddiau ychwanegol ar gyfer y cwrs, gofynnir i chi ddod â'ch offer gwnïo eich hun, bachau a llygaid, popwyr, ffabrig a gwlân, ffelt, nodwyddau gwau a bachyn crosio, a potiau jam amrywiol.
Stitching Workshop with Julie Arkell: ‘Birds On a Nature Table’
Sunday 7 May
10am – 4pm
£65
  


Flowers, pebbles, leaves, toadstools, twigs, eggs, nests and birds will be our inspiration to create a 'nature table" out of fabric, wool, found and domestic objects. Please bring any nature books you love or a favourite shell, flower or other natural find. As there is no additional materials fee for this course, you are asked to bring your own sewing kit, hooks and eyes, poppers, fabric and wool, felt, knitting needles & crochet hook, assorted jam jars.
Creu Gyda Carreg gyda Dave Stephen
Dydd Sadwrn 13 Mai
10yb – 4yh
£50


Bydd Dave stephen eto yn cynnal cyfres o 'wneud gyda llechen' diwrnod.
Mae'r rhain wedi'u cynllunio fel gweithdai hamddenol lle gall pobl ddysgu am lechi a defnyddio dulliau llaw-gwaith traddodiadol i greu gwrthrych o'u dyluniad eu hunain.
Dros y blynyddoedd diwethaf mae pobl wedi gwneud lluniau, drychau, clociau, planwyr, llusernau. sconces, paneli addurnol, dyluniadau Celtaidd ac ati.


Making With Stone with Dave Stephen
Saturday 13 May
10am – 4pm
£50


Dave Stephen will again be running a series of 'making with slate' days. These are designed as relaxed workshops where people can learn about slate and use traditional hand-working methods to create an object of their own design. Over the past few years people have made pictures, mirrors, clocks, planters, lanterns. sconces, decorative panels, Celtic designs etc
Lliwiau Pur Cynnar a Chyfoes gyda Jan Gardner
Dydd Sadwrn 17  Mehefin
10yb -16yh
£65


Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i gael mewnwelediad i ymchwil a phrofiad Jan, wrth greu a defnyddio pigmentau lliw eich hun. Gyda pestl a mortar byddwch yn malu eich lliwiau eich hun a defnyddio tempera wy a rhwymwyr modern, yn creu y ddau pigmentau cynnar a chyfoes. Yna ymgymryd â'ch harchwiliadau eu hunain gan ddefnyddio'r lliwiau hyn. Mae cost
ychwanegol o £10 am y defnyddiau.
Early and Contemporary Colour Pigments with Jan Gardner
Saturday 17 June
10am – 4pm
£65


This workshop will give you the opportunity to benefit from Jan`s research and experience in creating and using colour pigments. With pestle and mortar, grind your own colours and using egg tempera and modern binders, create both early and contemporary pigments. Then undertake your own explorations using these colours. There is an additonal cost of £10 for the materials. 
Make a Free Website with Yola.