Cyrsiau Newydd 2017/ 18 New Courses

Ffoniwch ni ar 01286 672472 neu e-bostiwch ni i archebu lle. Mae'r holl daliadau am ddefnyddiau yn cael eu cynnwys oni bai y nodir fel arall.

Phone us on 01286 672472 or e-mail us to book a place. All material charges are included unless stated otherwise.

Mwclis Arian a Chlustlysau gyda Ann Catrin Evans - Llawn! Cysy llltwch a ni i ymuno a'r rhestr aros.
Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018

10yb - 4yh
£160

   
Gyda dalen o arian sterling fflat, byddwch yn gwneud tlws mwclis hyfryd gweadog a par o glustdlysau syml i gydfynd. Byddwch yn dylunio mewn papur, ymarfer mewn copr a gwneud mewn arian. Y nod yw creu ffurfiau sy'n tri dimensiwn mewn siap. Byddwch yn dysgu i ddefnyddio'r llif gemydd, gwella, gefail, pwnch a morthwylion. Uchafswm o 6 o bobl i sicrhau sylw personol.

Silver Pendant and Earrings with Ann Catrin Evans -Full! Contact us to be added to the reserve list.
Saturday 3 March 2018

10am - 4pm
£160

    
From flat sterling silver sheet, you will make a gorgeous textured pendant and matching drop earrings. We will design in paper, practice in copper and make in silver. The aim is to create forms that are three dimensional in design. You will learn to use the jewellers saw, snips, pliers, punches and hammers. Max 6 people to ensure personal attention.

Creu Basged Helyg gyda Mandy Coates
2 lle ar ol!
2 ddiwrnod:
Dydd Sadwrn 10 + Dydd Sul 11 Mawrth

10yb – 4yh (y ddau ddiwrnod)
£140

 
 Ymarferol ac hollol hyfryd.

Gan defnyddio helyg mae Mandy yn tyfu adref byddwch yn dysgu technegau traddodiadol ar y cwrs deuddydd yma.

Byddwch yn dysgu i greu basged siopa helyg traddodiadol gyda manylion wedi plethu o amgylch y brig gyda brwyn.

Willow Basket Making with Mandy Coates 2 places left!
2 days:
Saturday 10 + Sunday 11 March

10am – 4pm (both days)
£140

   

Gorgeous and functional.

Using Mandy's home grown willow you will learn traditional techniques on this two-day course.

You will learn to make a traditional willow shopping basket with a plaited rush detail around the top.


Broitsh Clytwaith a Brodwaith gyda Jessie Chorley
Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018

10yb - 4yh
£75

    

Mae'r gweithdy hwn yn seiliedig ar arddull unigryw a rhydd Jessie o creu brodwaith. Gan defnyddio ffabrigau, brodwaith ag applique yn ystod y gweithdy hwn bydd Jessie yn eich helpu i greu gwrthrychau gwisgadwy eich hun, wedi ysbrydoli gan ei thlysau stori wedi bwytho. Ar dechrau'r gweithdy hwn byddwch yn cael pinnau, ffabrigau ac edafedd i'ch helpu i greu eich darnau hardd a gwisgadwy. Byddwch yn cael y cyfle i weithio ar nifer o gynlluniau yn ystod y dydd.
Embroidery & Patchwork Brooch with Jessie Chorley
Saturday 17th March 2018

10am - 4pm
£75


This workshop is based on Jessie's very unique and free style of embroidery. Using found fabrics, hand embroidery and applique during this workshop Jessie will help you to create your own wearable objects, inspired by her stitched story brooches. You will have the opportunity to work on several designs during this day. You will be provided at the start of this workshop with pins, fabrics and threads to help you create your own beautiful and wearable pieces.

Clytwaith Bychain gyda Jessie Chorley
Dydd Sul 18 Mawrth 2018- 4 lle ar ol!

10yb - 4yh
£75


Mae'r gweithdy hwn yn seiliedig ar arddull unigryw a  rhydd Jessie o creu clytwaith. Byddwch yn dechrau’r gweithdy hwn yn eithaf cyflym gan greu defnydd fel cefndir i’r darn gyda haenau o ffabrigau wedi pwytho gyda dull applique. Byddwch wedyn yn mynd ymlaen i ddefnyddio cymysgedd o ffabrigau, brodwaith llaw ag applique i greu stori eich hun, ar y cefndir yma.

Bydd ffabrig i’r cefndir yn ogystal â darnau o ffabrig ac edafedd amrywiol i'ch helpu i wau stori drwy gydol y dydd yn cael eu darparu ar ddechrau'r gweithdy hwn i greu eich cwilt.


Miniature Patchwork with Jessie Chorley
Sunday 18th March 2018 - 4 places left!

10am - 4pm
£75


This workshop is based on Jessie's very unique and free style of patchwork. You will start this workshop quite quickly by layering up and stitching down base fabrics using an applique method, to create a simple patched area. you will then go on to use a mixture of fabrics, hand embroidery and applique to create scenes and your own story, on the base that you will have created.
You will be provided with a selection of fabric at the start of this workshop to create your quilt both on and with, plus fabric scraps and assorted threads to help you weave a story throughout the day.


Ffeltio Nuno gyda Soo Rees-Jones
Dydd Sadwrn 21 Ebrill 2018

10yb – 4yh
£70

  
Dysgwch sut i greu sgarff hyfryd drwy ffeltio Nuno. Mae ‘Nuno’ yn dechneg ffeltio gwlyb sy'n uno ffibrau rhydd, fel arfer gwlân, i greu defnydd tryloyw, fel gwe sidan, gan greu ffabrig ffelt ysgafn. Mae'r ffabrig yn addas iawn ar gyfer gwneud dillad ac ar y cwrs yma byddwch yn mynd adref gyda sgarff unigryw wedi gwneud â llaw.
Nuno Felting with Soo Rees-Jones
Saturday 21 April 2018

10am – 4pm
£70

  
Learn how to make a gorgeous Nuno felted scarf. Nuno felting is a wet felting technique which bonds loose fibre, usually wool, into a sheer fabric such as silk gauze, to create a lightweight felt fabric. This fabric is then ideal for making clothes and for this course, your own handmade scarf.
Modrwyau Stacio Arian gydag Angela Evans - Llawn! Cysy llltwch a ni i ymuno a'r rhestr aros.Dydd Sadwrn 28 Ebrill 2018
10yb – 4yh
£80

 
Creu casgliad o fodrwyau stacio mewn arian sterling. Bydd dewis o wifren crwn a sgwar neu cymysgedd. Byddwn yn ymarfer mewn copr yn y bore a dysgu sut i dorri gyda llif manwl, creu gwead ar fetel gyda morthwylion addurniadol a stampiau metel, soldro a gorffen a sgleinio. Ewch adref gyda set o dri modrwy arian ac efallai rhai copr fel bonws hefyd!

Silver Stacking Rings with Angela Evans
Saturday 28 April 2018
-Full! Contact us to be added to the reserve list.
10am – 4pm
£80

           Create a set of stacking rings in sterling silver. Choose from round or square wire or even a mix. We will practice in copper in the morning and you will learn how to use a piercing saw, create texture on metal with decorative hammer techniques and metal stamps, solder, finish and polish. Expect to take home a set of three silver rings and perhaps some bonus copper ones too!

Cyflwyniad i Gwaith Coed Gwyrdd gyda ffocws ar Cerfio Llwyau gyda Mark Warwick a Jo Alexander
Dydd Sul 29 Ebrill 2018
10yb- 4yh
£96

    
Dewch i ddysgu mwy am y broses o cerfio llwy o’r cangen. Byddwch yn dysgu am y gwahanol fathau o offer cerfio a'u defnyddiau, a dallt mwy am briodweddau pren fel deunydd. Byddwch yn cerfio eich llwy a sbatwla eich hunain i fynd adref a bydd taflen gwybodaeth yn cael ei ddarpau yr holl broses. Nid oes angen unrhyw offer neu brofiad.


Introduction to Green Woodworking with a focus on Spoon carving with Mark Warwick and Jo Alexander
Sunday 29 April 2018

10am – 4pm
£96

You will gain an understanding of the process of spoon carving from branch to spoon as well as learn the different types of carving tools and their uses. Gain an insight of the properties of wood as a material and carve your own spoon and spatula to take away.  We will provide a sheet of information covered during the course. No tools or experience is necessary.

O’r Chwarel i’r Gweithdy. Archwilio Llechen gyda Dave Stephen
Dydd Sadwrn 12 Mai + Dydd Sul 13 Mai 2018

10yb – 4yh (Cwrs deuddydd gyda taith gerdded)
£100

   
Diwrnod 1: Taith gerdded o amgylch chwarel lechi lleol a safleoedd eraill i archwilio rhai o weddillion y diwydiant nerthol a oedd llechi yng Nghymru ar un adeg. Mae ein tiwtor Dave yn arweinydd mynydd profiadol yn ogystal â crëwr gwrthrychau hardd ac mae’r wybodaeth a enillwyd dros 30 mlynedd yn mynyddoedd Eryri yn gosod yr olygfa ar gyfer gweithio gyda'r deunydd amlbwrpas yma.

Diwrnod 2: Dysgu technegau gwaith llaw traddodiadol i greu eich gwrthrych unigryw eich hun gyda llechen Cymreig. Gall y deunydd gwych yma a grëwyd dros filiynau o flynyddoedd cael eu cerfio a’i torri mewn nifer o ffyrdd cyn ei pheintio ag olew i ddatgelu’r lliwiau naturiol. Gallwch greu eitem ymarferol fel drych, neu darn mwy haniaethol fel llun neu cerflun.

*Bydd y daith gerdded a’r diwrnod creu yn parhau mewn glaw a gwynt. Mae’r tywydd yn y mynyddoedd yng Nghymru yn enwog am newid yn sydyn iawn felly mae dillad tu allan ac esgidiau cadarn yn hanfodol.


From the Quarry to the workshop. Exploring Slate with Dave Stephen
Saturday 12 May + Sunday 13 May 2018

10am – 4pm

(Two day course inc Guided walking Tour)
£100

  
Day 1: Explore some of the amazing remnants of the once mighty Welsh slate industry on a guided walk around a local slate quarry and other sites. Our tutor Dave is an experienced, fully qualified mountain leader as well as creator of beautiful objects and his knowledge gained over 30 years in the mountains of Snowdonia will set the scene for working with this versatile material.
Day 2: Learn traditional hand working techniques to create your own unique object in Welsh Slate. This wonderful material created over millions of years can be carved, cut, and oiled in numerous ways to reveal it’s many natural colours. Your creation could be a practical item such as a mirror, or a more abstract piece such as a picture or wall hanging.
*The walking trip and making day will continue rain or shine and as the Welsh mountains weather is notoriously changeable it is essential that you have suitable outdoor clothing and sturdy footwear for day 1.


Make a free website with Yola