Cyrsiau Newydd 2017/ 18 New Courses

Ffoniwch ni ar 01286 672472 neu e-bostiwch ni i archebu lle. Mae'r holl daliadau am ddefnyddiau yn cael eu cynnwys oni bai y nodir fel arall.

Phone us on 01286 672472 or e-mail us to book a place. All material charges are included unless stated otherwise.

Modrwy Arian Tew gydag Angela Evans
Dydd Sadwrn 27 Ionawr 2018

½ diwrnod: 
- Llawn! Cysylltwch a ni i ymuno a'r rhestr aros.
10yb – 1.30yh
£65


Creu modrwy tew arian gyda gwead. Wrth weithio gyda Arian Sterling byddwch yn dysgu sut i dorri a mesur yr arian i ffito’ch bus cyn creu patrwm mewn gwifren gall ei printio i’r defnydd. Byddwch yn dysgu sgiliau soldro a gorffen sylfaen a cewch ddewis i orffen eich modrwy gyda sglein neu ocsideiddio. Bydd modrwyau hyd at 15mm o uchder.

Chunky Silver Ring with Angela Evans
Saturday  27 January 2018

½ day:
-Full! Contact us to be added to the reserve list.
10am – 1.30pm
£65

 
Create a textured chunky silver ring. Working in Sterling Silver sheet you will learn how to measure and cut the silver accurately to fit your finger before creating a pattern in wire to imprint into the material. Basic soldering and finishing techniques will be taught and the rings completed with either a polished or oxidised finish. Rings will be up to 15mm high.
Gofannu Cyllell Agor Amlen Haearn gyda Ann Catrin Evans
Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2018
½ diwrnod:
10yb – 12.30yh (llawn) neu
1.30yh-4yh (llawn)

£70

Bywiogi eich bore! Yn y cwrs hanner diwrnod yma byddwch yn gwneud cyllell addurnol a defnyddiol prydferth i agor eich post bob dydd, bydd agor amlenni yn bleser. Mae'r cwrs blasu byr yn cynnwys diogelwch yr efail, technegau gofannu sylfaenol megis tynnu allan, gofannu pwynt, troelli, a sgrolio. Gofannu poeth gyda einion a thân. Uchafswm o 4 o bobl i sicrhau sylw personol.

Forged Iron Letter Opener/ Knife with Ann Catrin Evans
Saturday 3 February 2018
½ day:
10am – 12.30pm (full) or
1.30-4pm (llawn)

£70

Brighten up your mornings! In this half day course make a beautiful decorative and functional blunt knife to open your daily post, opening envelopes will be a joy. This short taster course covers forge safety, basic forging techniques such as drawing out, forging point, twisting, and scrolling. Hot forging with anvil and fire. Max 4 people to ensure personal attention.

Adar Tri-Dimensiwn gyda Luned Rhys Parri (1 lle ar ol!)
Dydd Sadwrn 3 Chwefror 2018
10yb – 4yh
£55


Wedi'i ysbrydoli gan arddull cydnabyddus Luned Rhys Parri byddwch yn creu aderyn tri dimensiwn mewn papur, cerdyn a gwifren. Bydd Luned yn dangos i chi sut i greu cefndir ar gyfer eich strwythur 3D unigryw, ac yna i adeiladu ar hyn gan defnyddio haenau o papur mache, papur sgrap a paent. Dewch â llungopïau neu luniau o adar yr hoffech ei ddefnyddio, naill ai fel ysbrydoliaeth neu i ymgorffori i mewn i'ch cynllun. Dewch a pâr o pleiars trwyn tenau gyda chi.

Three Dimensional Birds with Luned Rhys Parri (1 place left!)
Saturday 3 February 2018

10am – 4pm
£55

 
Inspired by Luned Rhys Parri's quirky signature style you'll create a three-dimensional bird in paper, card and wire. You'll be shown how to create a foundation for your unique 3D structure, then to build on this and embellish using layers of paper mache, scraps and paint. Please bring photocopies or images of birds which you would like to use, either as inspiration or to incorporate into your design. Please bring a pair of thin nosed pliers with you.

Creu Breichled Arian Bachyn a Dolen gyda Angela Evans
Dydd Sadwrn 10 Chwefror 2018

10yb – 4yh
£120

 
Mae’r freichled yma yn cael ei creu gyda gwifren trwchus ac yn defnyddio system bachyn a dolen addurniadol i agor a chau. Byddwch yn arbrofi gyda gwahanol dechnegau gwëadu, morthywlion addurniadol a stampiau metel, wedyn gweithio’r gwifren â llaw i greu dyluniad unigryw beiddgar. Uchafswm o 6 bobl i sicrhau sylw personol.

Create a Silver Latch Bangle with Angela Evans
Saturday 10 February 2018

10am – 4pm
£120


A latch bangle is a chunky wire bangle which uses a decorative hook and loop system to open and close. You will experiment with different texturing methods of decorative hammering and metal stamping then use wire working techniques to create a unique and bold one-off statement design. Maximum 6 people to ensure personal attention.

Dyfrlliwiau Bywioggyda Glyn Price Dydd Sadwrn 24 Chwefror 2018
10yb – 4yh
£50
 
Mae gwaith Glyn yn seiliedig ar dirweddau bywiog a thrylwyr Gogledd Cymru. Ar y cwrs undydd hwn, bydd Glyn yn eich tywys drwy sut i ddefnyddio dyfrlliw i greu adweithiau lliwgar a chadarn i'ch pwnc. Bydd yn cynnwys trafodaeth ar sut i droi ffotograffau a brasluniau cyflym i mewn i baentiadau yn y stiwdio. Bydd ffocws hefyd ar ddefnyddio tôn a lliw i fywiogi eich golygfeydd, a chanllaw i ddefnyddio gwahanol offer.
Nodyn: Bydd gofyn ichi ddod â set dyfrlliw a phapur / pad addas gyda chi.

Vibrant Watercolours with Glyn Price
Saturday 24 February 2018
10am – 4pm
£50
    
Glyn’s work is based on the vibrant and bold landscapes of North Wales. On this one-day course, Glyn will guide you through how to use watercolour to create colourful and strong reactions to your chosen subjects. It will include discussion on how to turn photographs and quick sketches into paintings in the studio. There will also be focus on the use of tone and colour to enliven your scenes, and a guide to utilising different equipment.
Please note: You will be required to bring a watercolour set and suitable paper/pad.

Mwclis Arian a Chlustlysau gyda Ann Catrin Evans - 2 lle ar ol!
Dydd Sadwrn 3 Mawrth 2018

10yb - 4yh
£160

   
Gyda dalen o arian sterling fflat, byddwch yn gwneud tlws mwclis hyfryd gweadog a par o glustdlysau syml i gydfynd. Byddwch yn dylunio mewn papur, ymarfer mewn copr a gwneud mewn arian. Y nod yw creu ffurfiau sy'n tri dimensiwn mewn siap. Byddwch yn dysgu i ddefnyddio'r llif gemydd, gwella, gefail, pwnch a morthwylion. Uchafswm o 6 o bobl i sicrhau sylw personol.

Silver Pendant and Earrings with Ann Catrin Evans -2 places left!
Saturday 3 March 2018

10am - 4pm
£160

    
From flat sterling silver sheet, you will make a gorgeous textured pendant and matching drop earrings. We will design in paper, practice in copper and make in silver. The aim is to create forms that are three dimensional in design. You will learn to use the jewellers saw, snips, pliers, punches and hammers. Max 6 people to ensure personal attention.

Creu Basged Helyg gyda Mandy Coates
2 ddiwrnod:
Dydd Sadwrn 10 + Dydd Sul 11 Mawrth

10yb – 4yh (y ddau ddiwrnod)
£140

 
 Ymarferol ac hollol hyfryd.

Gan defnyddio helyg mae Mandy yn tyfu adref byddwch yn dysgu technegau traddodiadol ar y cwrs deuddydd yma.

Byddwch yn dysgu i greu basged siopa helyg traddodiadol gyda manylion wedi plethu o amgylch y brig gyda brwyn.

Willow Basket Making with Mandy Coates
2 days:
Saturday 10 + Sunday 11 March

10am – 4pm (both days)
£140

   

Gorgeous and functional.

Using Mandy's home grown willow you will learn traditional techniques on this two-day course.

You will learn to make a traditional willow shopping basket with a plaited rush detail around the top.


Tlysau Stori wedi Pwytho gyda Jessie Chorley
Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018

10yb - 4yh
£75

    

Gan defnyddio ffabrigau, brodwaith ag applique yn ystod y gweithdy hwn bydd Jessie yn eich helpu i greu gwrthrychau gwisgadwy eich hun, wedi ysbrydoli gan ei thlysau stori wedi bwytho. Ar dechrau'r gweithdy hwn byddwch yn cael pinnau, ffabrigau ac edafedd i'ch helpu i greu eich darnau hardd a gwisgadwy. Byddwch yn cael y cyfle i weithio ar nifer o gynlluniau yn ystod y dydd.
Stitched Story Brooches with Jessie Chorley
Saturday 17th March 2018

10am - 4pm
£75


Using found fabrics, embroidery and applique during this workshop Jessie will help you to create your own wearable objects, inspired by her stitched story brooches. You will have the opportunity to work on several designs during this day. You will be provided at the start of this workshop with pins, fabrics and threads to help you create your own beautiful and wearable pieces.

Clytwaith Bychain gyda Jessie Chorley
Dydd Sul 18 Mawrth 2018

10yb - 4yh
£75


Mae'r gweithdy hwn yn seiliedig ar arddull unigryw a  rhydd Jessie o creu clytwaith. Byddwch yn dechrau’r gweithdy hwn yn eithaf cyflym gan greu defnydd fel cefndir i’r darn gyda haenau o ffabrigau wedi pwytho gyda dull applique. Byddwch wedyn yn mynd ymlaen i ddefnyddio cymysgedd o ffabrigau, brodwaith llaw ag applique i greu stori eich hun, ar y cefndir yma.

Bydd ffabrig i’r cefndir yn ogystal â darnau o ffabrig ac edafedd amrywiol i'ch helpu i wau stori drwy gydol y dydd yn cael eu darparu ar ddechrau'r gweithdy hwn i greu eich cwilt.


Miniature Patchwork with Jessie Chorley
Sunday 18th March 2018

10am - 4pm
£75


This workshop is based on Jessie's very unique and free style of patchwork. You will start this workshop quite quickly by layering up and stitching down base fabrics using an applique method, to create a simple patched area. you will then go on to use a mixture of fabrics, hand embroidery and applique to create scenes and your own story, on the base that you will have created.
You will be provided with a selection of fabric at the start of this workshop to create your quilt both on and with, plus fabric scraps and assorted threads to help you weave a story throughout the day.


Ffeltio Nuno gyda Soo Rees-Jones
Dydd Sadwrn 21 Ebrill 2018

10yb – 4yh
£70

  
Dysgwch sut i greu sgarff hyfryd drwy ffeltio Nuno. Mae ‘Nuno’ yn dechneg ffeltio gwlyb sy'n uno ffibrau rhydd, fel arfer gwlân, i greu defnydd tryloyw, fel gwe sidan, gan greu ffabrig ffelt ysgafn. Mae'r ffabrig yn addas iawn ar gyfer gwneud dillad ac ar y cwrs yma byddwch yn mynd adref gyda sgarff unigryw wedi gwneud â llaw.
Nuno Felting with Soo Rees-Jones
Saturday 21 April 2018

10am – 4pm
£70

  
Learn how to make a gorgeous Nuno felted scarf. Nuno felting is a wet felting technique which bonds loose fibre, usually wool, into a sheer fabric such as silk gauze, to create a lightweight felt fabric. This fabric is then ideal for making clothes and for this course, your own handmade scarf.
Modrwyau Stacio Arian gydag Angela Evans
Dydd Sadwrn 28 Ebrill 2018

10yb – 4yh
£80

 
Creu casgliad o fodrwyau stacio mewn arian sterling. Bydd dewis o wifren crwn a sgwar neu cymysgedd. Byddwn yn ymarfer mewn copr yn y bore a dysgu sut i dorri gyda llif manwl, creu gwead ar fetel gyda morthwylion addurniadol a stampiau metel, soldro a gorffen a sgleinio. Ewch adref gyda set o dri modrwy arian ac efallai rhai copr fel bonws hefyd!

Silver Stacking Rings with Angela Evans
Saturday 28 April 2018

10am – 4pm
£80

           Create a set of stacking rings in sterling silver. Choose from round or square wire or even a mix. We will practice in copper in the morning and you will learn how to use a piercing saw, create texture on metal with decorative hammer techniques and metal stamps, solder, finish and polish. Expect to take home a set of three silver rings and perhaps some bonus copper ones too!

Cyflwyniad i Gwaith Coed Gwyrdd gyda ffocws ar Cerfio Llwyau gyda Mark Warwick a Jo Alexander
Dydd Sul 29 Ebrill 2018
10yb- 4yh
£96

    
Dewch i ddysgu mwy am y broses o cerfio llwy o’r cangen. Byddwch yn dysgu am y gwahanol fathau o offer cerfio a'u defnyddiau, a dallt mwy am briodweddau pren fel deunydd. Byddwch yn cerfio eich llwy a sbatwla eich hunain i fynd adref a bydd taflen gwybodaeth yn cael ei ddarpau yr holl broses. Nid oes angen unrhyw offer neu brofiad.


Introduction to Green Woodworking with a focus on Spoon carving with Mark Warwick and Jo Alexander
Sunday 29 April 2018

10am – 4pm
£96

You will gain an understanding of the process of spoon carving from branch to spoon as well as learn the different types of carving tools and their uses. Gain an insight of the properties of wood as a material and carve your own spoon and spatula to take away.  We will provide a sheet of information covered during the course. No tools or experience is necessary.

O’r Chwarel i’r Gweithdy. Archwilio Llechen gyda Dave Stephen
Dydd Sadwrn 12 Mai + Dydd Sul 13 Mai 2018

10yb – 4yh (Cwrs deuddydd gyda taith gerdded)
£100

   
Diwrnod 1: Taith gerdded o amgylch chwarel lechi lleol a safleoedd eraill i archwilio rhai o weddillion y diwydiant nerthol a oedd llechi yng Nghymru ar un adeg. Mae ein tiwtor Dave yn arweinydd mynydd profiadol yn ogystal â crëwr gwrthrychau hardd ac mae’r wybodaeth a enillwyd dros 30 mlynedd yn mynyddoedd Eryri yn gosod yr olygfa ar gyfer gweithio gyda'r deunydd amlbwrpas yma.

Diwrnod 2: Dysgu technegau gwaith llaw traddodiadol i greu eich gwrthrych unigryw eich hun gyda llechen Cymreig. Gall y deunydd gwych yma a grëwyd dros filiynau o flynyddoedd cael eu cerfio a’i torri mewn nifer o ffyrdd cyn ei pheintio ag olew i ddatgelu’r lliwiau naturiol. Gallwch greu eitem ymarferol fel drych, neu darn mwy haniaethol fel llun neu cerflun.

*Bydd y daith gerdded a’r diwrnod creu yn parhau mewn glaw a gwynt. Mae’r tywydd yn y mynyddoedd yng Nghymru yn enwog am newid yn sydyn iawn felly mae dillad tu allan ac esgidiau cadarn yn hanfodol.


From the Quarry to the workshop. Exploring Slate with Dave Stephen
Saturday 12 May + Sunday 13 May 2018

10am – 4pm

(Two day course inc Guided walking Tour)
£100

  
Day 1: Explore some of the amazing remnants of the once mighty Welsh slate industry on a guided walk around a local slate quarry and other sites. Our tutor Dave is an experienced, fully qualified mountain leader as well as creator of beautiful objects and his knowledge gained over 30 years in the mountains of Snowdonia will set the scene for working with this versatile material.
Day 2: Learn traditional hand working techniques to create your own unique object in Welsh Slate. This wonderful material created over millions of years can be carved, cut, and oiled in numerous ways to reveal it’s many natural colours. Your creation could be a practical item such as a mirror, or a more abstract piece such as a picture or wall hanging.
*The walking trip and making day will continue rain or shine and as the Welsh mountains weather is notoriously changeable it is essential that you have suitable outdoor clothing and sturdy footwear for day 1.


Argraffu Bloc Leino ar Ffabrig gyda Ann Lewis RCA
Dydd Sadwrn 9 Mehefin 2018

10yb – 4yh
£70

  
Dysgwch sut i gynllunio, cerfio ac argraffu cynllun ailadrodd ar ffabrig. Os ydych chi wedi bod eisiau roi cynnig ar argraffu eich ffabrigau eich hun yna dewch i ymuno â ni i ddysgu sut! Byddwch yn dysgu sut i greu a cerfio eich bloc leino eich hun, yna ei ddefnyddio i argraffu cynllun ailadrodd ar fabrig. Byddwn yn darparu digon o ffabrig sgrap i ymarfer, a bag cotwm ar gyfer eich dyluniad terfynol. Bydd yr holl offer a inciau tecstilau yn cael ei ddarparu.

Os oes gennych ffabrigau eich hun (cotwm, lliain, sidan, NID ffabrigau synthetig) a hoffech ei ddefnyddio, dewch â nhw draw.

Dewch â'ch syniadau dylunio a gwisgwch dillad nad oes ots gennych gael ychydig yn fudr.

Linocut Block Printing On Fabric with Ann Lewis RCA
Saturday 9 June 2018

10am – 4pm
£70
 
 Learn how to design, carve and print a repeat design on fabric. If you’ve always wanted to try printing your own fabrics, come and join us to learn how! You’ll learn how to create and carve your own lino block then use it to print a repeat design on fabric. We’ll provide plenty of scrap fabric to practice on and a cotton bag to print your final design. All tools and textile inks will be provided.
If you have any of your own fabrics (cotton, linen, silk, NOT synthetic fabrics) which you’d like to use, please bring them along.
Please bring your design ideas and wear clothes you don’t mind getting a bit messy in.


Make a free website with Yola