Cyrsiau Newydd 2016/ 17 New Courses

Ffoniwch ni ar 01286 672472 neu e-bostiwch ni i archebu lle 

Phone us on 01286 672472 or e-mail us to book a place 

Gwaith Coed Gwyrdd: Llwyau a Stoliau gyda Jo Alexander
Dydd Sadwrn 29 Ebrill - 2 lle nawr ar gael! Cysylltwch a ni!
10yb- 4yh
£90


Gwaith coed gwyrdd yw'r dull traddodiadol o weithio gyda choed ifanc ffres a defnyddio offer llaw syml i wneud eitemau pren megis llwyau, cadeiriau hyd at adeiladau ffrâm bren. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i briodweddau a defnyddiau pren caled brodorol gwahanol; sut i hollti, defnyddio bwyell, siâpio pren gyda cyllyll gwahanol; a sut i adeiladu gan ddefnyddio plaen talgrynnu ochr yn ochr â'r carntro ac ebill. Byddwch hefyd yn cael eich arwain drwy hanfodion ffynonellu defnyddiau ac offer, hogi a gofal.
Yn ystod y dydd, byddwch yn gallu gwneud llwy a / neu stôl dair coes. Bydd cost ychwanegol o £6 am bren gwyrdd + £10 os dymunwch top stôl llwyfen / derw.
Green Woodworking: Spoons and Stools with Jo Alexander
Saturday 29 April - 2 places now available! Contact us asap!
10am - 4pm
£90


Green woodwork is the traditional method of working with fresh green timber using hand tools and simple equipment to make wooden items from spoons to chairs to timber framed buildings.  
This course will introduce you to the properties and uses of our different native hardwoods; how to cleave, axe, and shape wood with different knives; and how to construct using rounding planes alongside the bit and brace. You will also be guided through the essentials of materials and tool sourcing, sharpening and care. During the day you will be able to make a spoon and/or a three legged stool. There will be an additional materials charge of £6 for the green wood + an additonal £10 for an elm/oak stool top.

Gweithdy Pwytho gyda Julie Arkell: 'Adar Ar Fwrdd Natur'
Dydd Sul  7 Mai
10yb – 4yh
£65


Ein ysbrydolaeth fydd: blodau, cerrig mân, dail, caws llyffant, brigau, wyau, nythod ac adar i greu 'bwrdd natur' allan o ddefnydd gwlan, a man wrthrychau o'r cartref. Dowch ag unrhyw lyfrau natur, neu eich hoff gragen, blodyn neu wrthrych naturiol eraill. Gan nad oes ffi deunyddiau ychwanegol ar gyfer y cwrs, gofynnir i chi ddod â'ch offer gwnïo eich hun, bachau a llygaid, popwyr, ffabrig a gwlân, ffelt, nodwyddau gwau a bachyn crosio, a potiau jam amrywiol.
Stitching Workshop with Julie Arkell: ‘Birds On a Nature Table’
Sunday 7 May
10am – 4pm
£65
  


Flowers, pebbles, leaves, toadstools, twigs, eggs, nests and birds will be our inspiration to create a 'nature table" out of fabric, wool, found and domestic objects. Please bring any nature books you love or a favourite shell, flower or other natural find. As there is no additional materials fee for this course, you are asked to bring your own sewing kit, hooks and eyes, poppers, fabric and wool, felt, knitting needles & crochet hook, assorted jam jars.
Creu Gyda Carreg gyda Dave Stephen
Dydd Sadwrn 13 Mai
10yb – 4yh
£50


Bydd Dave stephen eto yn cynnal cyfres o 'wneud gyda llechen' diwrnod.
Mae'r rhain wedi'u cynllunio fel gweithdai hamddenol lle gall pobl ddysgu am lechi a defnyddio dulliau llaw-gwaith traddodiadol i greu gwrthrych o'u dyluniad eu hunain.
Dros y blynyddoedd diwethaf mae pobl wedi gwneud lluniau, drychau, clociau, planwyr, llusernau. sconces, paneli addurnol, dyluniadau Celtaidd ac ati.


Making With Stone with Dave Stephen
Saturday 13 May
10am – 4pm
£50


Dave Stephen will again be running a series of 'making with slate' days. These are designed as relaxed workshops where people can learn about slate and use traditional hand-working methods to create an object of their own design. Over the past few years people have made pictures, mirrors, clocks, planters, lanterns. sconces, decorative panels, Celtic designs etc
Lliwiau Pur Cynnar a Chyfoes gyda Jan Gardner
Dydd Sadwrn 17  Mehefin
10yb -16yh
£65


Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i gael mewnwelediad i ymchwil a phrofiad Jan, wrth greu a defnyddio pigmentau lliw eich hun. Gyda pestl a mortar byddwch yn malu eich lliwiau eich hun a defnyddio tempera wy a rhwymwyr modern, yn creu y ddau pigmentau cynnar a chyfoes. Yna ymgymryd â'ch harchwiliadau eu hunain gan ddefnyddio'r lliwiau hyn. Mae cost
ychwanegol o £10 am y defnyddiau.
Early and Contemporary Colour Pigments with Jan Gardner
Saturday 17 June
10am – 4pm
£65


This workshop will give you the opportunity to benefit from Jan`s research and experience in creating and using colour pigments. With pestle and mortar, grind your own colours and using egg tempera and modern binders, create both early and contemporary pigments. Then undertake your own explorations using these colours. There is an additonal cost of £10 for the materials. 
Make a Free Website with Yola.