Blog Siop iard

Love is in the air... Anrhegion cariadus / Romantic gift ideas!

Pendant Calon Haearn gan Ann Catrin Evans. £45
Iron heart pendants by Ann Catrin Evans. £45

Modrwyau achlysur arbennig a dyweddio o £98, gan Angela Evans. Occasion wear and engagement rings from £98, by Angela Evans.

‘Bywyd Llonydd’ Llechen, o ddewis gan Dave Stephen. O £75.
Slate 'Still Life’, from a selection by Dave Stephen. From £75.

Studs Print Blodyn Haul Calon gan Elin Mair (Janglerins) o £42.
Sunflower print heart studs by Elin Mair (Janglerins) from £42.

Cadwyn Enamel Calon /Enamel Heart Necklace gan / by Lora Wyn, £30.

Clustdlysau porslen gyda deilen aur 24ct o ddewis gan Charlotte Bellis. O £35. Porcelain Earrings with 24ct gold leaf, from a selection by Charlotte Bellis. From £35.

Posted 116 weeks ago

Rhagolwg Nadolig / Christmas Preview

Dydd Mawrth 24 Tachwedd / Tuesday 24 November 2015
6pm @ Siop iard Pwllheli, 13 Stryd Moch / Gaol Street, Pwllheli, LL53 5RG

Dydd Mercher 25 Tachwedd / Wednesday 25 November 2015
6.30pm @Siop iard Caernarfon, 7B Stryd y Plas, Caernarfon, LL55 1RR

Cyfle i weld eitemau newydd yn gyntaf - Be the first to see brand new pieces

Cyfarfod a'r crefftwyr - Meet the Makers

10% oddi ar pob pryniant - 10% off all purchases

Gwydriad o Siampên - Enjoy a glass of Champagne

Siop iard Pwllheli: 24 Tachwedd / November, 6pm: Agorwyd Siop iard Pwllheli yn yr haf. Mae yn gydweithrediad o waith a grëwyd gan chwe artist lleol Ann Catrin Evans (Gemydd a Cherflunydd), Angela Evans (Gemwaith Arian ac Aur), Dave Stephen (Celf Llechen), Charlotte Bellis (Gemwaith a Cherfluniau Porslen), Lora Wyn (Gemwaith Enamel) ac Elin Mair - Janglerins (Gemwaith Arian ac Aur).

Ar ôl treulio'r misoedd diwethaf yn brysur yn dylunio a gwneud darnau newydd bydd dan ni yn cynnal rhagwelid Siampên arbennig ar Nos Fawrth 24 Tachwedd am 6.00yh. Mae'r noson yn rhad ac am ddim a gall ymwelwyr fwynhau gwydraid o Siampên, rhagolwg o stoc newydd sbon a wnaed gan yr artistiaid a 10% oddi ar bob pryniant a wnaed y noson honno. Rydym yn bwriadu rhoi’r cyfle am sgwrs gyda’r gwneuthurwyr, byddwn yno i drafod ein ysbrydoliaeth unigol, y deunyddiau a ddefnyddir yn ogystal â syniadau ac awgrymiadau steilio.

Siop iard Pwllheli opened in the summer and is a collaboration of work created by six local artists Ann Catrin Evans (Jeweller and Sculptor), Angela Evans (Silver and Gold Jewellery), Dave Stephen (Slate Artist), Charlotte Bellis (Porcelain Jewellery and Sculpture), Lora Wyn (Enamel Jewellery) and Elin Mair – Janglerins (Silver and Gold Jewellery).

Having spent the last few months busily designing and making new pieces, we will host a special Champagne preview evening on Tuesday 24th November at 6.00pm. The evening is free of charge and visitors can enjoy a glass of champagne, an exclusive preview of brand new stock made by the artists and 10% off all purchases made that evening.There will be an opportunity to talk to the individual artists about their inspiration, the materials and stone used as well as styling ideas and tips.

Siop iard Caernarfon: 25 Tachwedd / November, 6.30pm: Ar ôl treulio'r misoedd diwethaf yn brysur yn dylunio a gwneud darnau newydd.Ann Catrin Evans (Gemydd a Cherflunydd), Angela Evans (Gemwaith Arian ac Aur), Dave Stephen (Celf Llechen),bydd yn cynnal rhagwelid Siampên arbennig ar Nos Fawrth 24 Tachwedd am 6.00yh. Mae'r noson yn rhad ac am ddim a gall ymwelwyr fwynhau gwydraid o Siampên, rhagolwg o stoc newydd sbon a wnaed gan yr artistiaid a 10% oddi ar bob pryniant a wnaed y noson honno. Rydym yn bwriadu rhoi’r cyfle am sgwrs gyda’r gwneuthurwyr, byddwn yno i drafod ein ysbrydoliaeth unigol, y deunyddiau a ddefnyddir yn ogystal â syniadau ac awgrymiadau steilio.

Having spent the last few months busily designing and making new pieces, the three iard partners Ann Catrin Evans (Jeweller and Sculptor), Angela Evans (Silver and Gold Jewellery), Dave Stephen (Slate Artist) will host a special Champagne preview evening on Wednesday 25th November at 6.00pm. The evening is free of charge and visitors can enjoy a glass of champagne, an exclusive preview of brand new stock and 10% off all purchases made that evening.There will be an opportunity to talk to the individual artists about their inspiration, the materials and stone used as well as styling ideas and tips.

Posted 124 weeks ago

Golwg ar y Gweithiwr / Maker Spotlight: Therese Urbanska

image

‘Astudiaeth Yr Eifl o draeth Morfa‘

Dwy-ieithog – Bi-lingual

Arlunydd o Ogledd Cymru ydy Therese Urbanska ac y mae ei gwaith yn dala swyn a harddwch y tirlun lleol, o ymylon mwyn y môr glas i'r bythynod hyfryd a'r capeli sy'n britho'r arfordir. Y mae'r goleuni ysgafn, ond dramatig ar brydiau, yn hollbwysig i greu y naws unigryw sydd yn ei  gwaith. I gael y cyd-chwarae rhwng cysgodion a golau, defnyddia haenau acrylic, papur a lliwiau meddal i greu gwead bywiog, diddorol. Bydd ei Dosbarth Meistr Tirluniau Gaeafol (Hydref 24ain) yn canolbwyntio ar bethau mwy cartrefol, lle gellwch adeiladu darlun o ddeunyddiau cymysg o'ch cartref (neu unrhyw le sydd wrth eich bodd) trwy  ddefnyddio technegau clytwaith neu collage, ac y mae hi wedi addo dangos ychydig mwy o driciau sydd ganddi wrth weithio ( yn ddifyr iawn, rhai yn cynnwys sychwyr gwalltiau a brwshus dannedd !).

Therese Urbanska is a North Wales artist whose work both explores and captures the beauty and charm of local landscapes, from sweeps of soft blue sea to the charming cottages and chapels which dot the coastline. Diffused but often dramatic light is crucial to creating the unique atmosphere present in the paintings. The interplay between shadows and light is achieved through layering acrylics, paper and pastels  to creates movement and interesting textures. Therese’s upcoming ‘Wintery Landscape’ Masterclass (24 October) concentrates on the more domestic subject of home, where a mixed media painting of your home (or another place you adore) will be built up using collageing techniques, painting and she’s promised to show a few other tricks of her impressive trade (intriguingly involving hairdryers and toothbrushes!).

Gofynnais ychydig o gwestiynau i Therese / I asked Therese a few questions:

C. Y  mae'r lliwiau glas a gwyrdd yn  ddelfrydol ar gyfer eich tirluniau. Ydych chi'n paentio tir luniau oherwydd eich bod yn cael eich ysbrydoli gan y lliwiau yma, ynte ydych chi'n defnyddio arlliwiau yma oherwydd eu bod yn dala'r harddwch gwyllt mor dda ? Pa un ddaeth gyntaf ?

Rydw i wedi cael fy nenu gan y tirwedd erioed, yn enwedig yr arfordir. Yn blentyn ifanc, treuliais lawer o amser yn cerdded clogwyni Porth Meudwy gyda fy rhieni yn gwylio adar a threulio llawer i haf (ac yn dal i wneud ) ar y traeth a'r mor. Mae lliwiau glas a gwyrdd y peunod yn fy swyno ac mae hyn efallai oherwydd imi fyw ger yr arfordir ar hyd  fy mywyd, a thrwy hynny i'r lliwiau glas a gwyrdd dreiddio rywsut i fy is-ymwybod.

Q: Your work thrives on a strong pallette of blues and greens ideally suited to your landscapes. Do you paint landscapes because you are inspired by these colours or do you think you’re drawn to use these hues because they capture the wild beauty so well? ie which came first?

I have always been drawn to the landscape, and especially the coast. As a young child I spent a lot of time walking around the cliffs at Porth Meudwy with my parents as they birdwatched and spent many, many summers (still do!) on the beach and in the sea. I am fascinated by peacock blues and greens, and I think this may be due to having lived near the coast all of my life and so the bluey green colours of the sea and sky have subconsciously been planted in my mind.

C. Beth fydd y pethau allweddol fedr bobl ddysgu yn eich dobarthiadau meistr - Y Tirlun Gaeafol ?

Rydw i'n gobeithio y bydd bobl yn dysgu llawer o dechnegau newydd nad ydynt wedi trio o'r blaen . Y mae tirluniau gaeafol yn ffordd wych i ddysgu sut i ddefnyddio acrylic mewn gwahanol ffyrdd, weithiau mewn ffyrdd mor annisgwyl â defnyddio brwsh dannedd. Coeliwch neu beidio mae brwsh dannedd yn gallu gwneud ‘seren ac eira’ gwych wrth ei ddefnyddio mewn ffordd arbennig.

Q: What, in your opinion are the key things people can learn on your ‘Wintery Landscape’ Masterclass?

I’m hoping that people will learn lots of different techniques that they may not have tried before. The winter landscape paintings are a great way to learn how to use Acrylic paint in various ways - some of which might be a little unexpected like using a toothbrush!  Believe it or not a toothbrush is a very effective 'star and snow’ creating tool when used in a certain way with Acrylic paint.

image

C. Pa brosiect neu safle paentio fuasai eich dymuniad pennaf ?

Mae gen i ddwy ffordd o weithio. Un ydy'r dull y byddwn yn ei wneud yn y gweithdy, dyma fy mhleser drwg !! Rydw i wrth fy modd yn creu golygfeydd bychan sy'n adrod stori, bwthyn, ychydig o anifeiliaid a gallaf ddiflannu i fy myd bach fy hun a chael boddhad enfawr (ac ymlaciol). Ar y llaw arall mae gen i ffordd wahanol o weithio, rhyw steil eitha rhydd sy'n dod o le gwahanol iawn yn fy nghalon( dyna'r unig ffordd y gallaf ei ddisgrifio ), ac yn aml iawn does gen i ddim syniad be ydw i'n wneud, ond yn gwybod mod i'n chwilio am rhywbeth.  Mae gen i ddelwedd yn fy meddwl, synnwyr o le,   cof am olygfa, ac yn aml iawn daw'r syniad yn baentiad, (ond ddim bob tro). Dydy paentio yn y ffordd yma DDIM yn ymlaciol, a dweud y gwir gall fod yn hollol groes ! Felly mae fy mhroject ddelfrydol yn newid  trwy'r amser, yn dibynnu ar sut ydw i'n teimlo a beth sydd wedi fy ysbrydoli ar y pryd, a  gall ysbrydoliaeth ddod o'r llefydd mwya annisgwyl  ! 

Q: What is your dream project or place to paint?

I have two ways of working. One is in the style that we will be covering at the workshops, this is my guilty pleasure! I absolutely adore making little scenes that tell a story, a cottage, some animals, I can disappear into my own little world and it gives me a huge amount of satisfaction (and relaxation!) On the other hand I have another way of working which is very different, it is usually a  very lose style and comes from a very different place in my heart (that’s the only way I can think to describe it!) quite often I have no idea what I am doing, all I know is I am searching for something. I may have an image in my mind, a sense of a place, a remembered vision and occasionally the painting becomes  that idea (but more often it doesn’t!) When I paint in this way it is NOT relaxing, in fact in can be quite the opposite! So I suppose my ideal project, painting subject changes all the time, it depends on the way I feel and what has inspired me at that time - inspiration can come from very odd places!

image

‘Eglwys Llanfihangel‘

Mae cwrs Therese ar Hydref 24 £50 am y sesiwn yn cynwwys defnyddiau. Ffoniwch 01286 672472 i archebu lle.

Therese’s course is on October 24 £50 for the session including materials. Phone 01286 672472 to book.

Diolch am ddarllen. Thanks for reading, Laura x
(Siop iard Course Coordinator & blogger)

Posted 131 weeks ago

Caernarfon, Pwllheli,...New York*? (*o bosibl/possibly!)

image

Siop iard Pwllheli, 13 Stryd Moch/ Gaol St, Pwllheli

Dwy-ieithog – Bi-lingual

Y mae teulu Siop  Iard wedi ehangu yn ddiweddar, gyda Siop Iard Pwllheli,13 Stryd y Moch yn ymuno â changen Caernarfon, 7 Stryd y Plas. Ynghyd â thîm gwreiddiol y Siop sef Ann Catrin Evans, Angela Evans a Dave Stephen, ym mis Gorffennaf ymunodd  Lora Wyn, Elin Mair Roberts (Janglerins), a Charlotte Bellis yn hapus iawn i'r cwmni ym Mhwllheli  Er mwyn dod i'w hadnabod yn well dyma ddarlun byr o'r siopau, oherwydd y mae i bob un ei steil unigryw ei hunan. Gyda'r waliau gwyn a chypyrddau niferus yn llawn trysorau diddorol, yn y siop ym Mhwllheli cawn argraff o le cyfoes bywiog. Y mae llawr hir y siop yn cyfleu agosatrwydd sy'n eich temtio i bori'n hamddenol yno, tra mae'r gweithdai bychain yn y cefn yn eich atgoffa bod y darnau a werthir yn y siop wedi eu gwneud â llaw gan y crefftwyr.

The Siop iard family has recently expanded, with the Caernarfon branch (7B Stryd y Plas) being joined in July by Siop iard Pwllheli (13 Stryd Moch /13 Gaol St). Along with the original Siop iard team of Ann Catrin Evans, Angela Evans & Dave Stephen, the new Pwllheli branch happily now includes jewellers Lora Wyn, Elin Mair Roberts (Janglerins) and Charlotte Bellis. To know them better, let me provide a brief little snapshot of the shops, as each wears it’s own distinctive style. The Pwllheli branch oozes a fresh chicness from it’s white washed walls dotted with wall cabinets, each displaying tempting treasures.  The long, low shop area creates a sophisticated, intimate atmosphere for comfortable browsing, while the little workshop at the back is a compact reminder that each piece on sale is entirely handmade by the artists.

image

Siop iard, 7B Stryd y Plas, Caernarfon

Y mae Siop Gaernarfon yn fwy o ran maint gyda chelfi hynod ddiddorol o gwmpas ac weithiau torchau o fflamau yn dyst i'r holl weithgarwch ! Dewch yma os am weld merched yn defnydio morthwylion yn rhyfeddol effeithiol neu i weld Dave yn cyfnewid o weithio â llechi i ganu a'i gitar (y mae Dave, gyda llaw yn gerddor ardderchog a chawn ninnau fwynhau cerddoriaeth fyw tra'n gweithio, wrth iddo ymarfer ei ganeuon newydd).

The Caernarfon branch opts for a more rustic swagger with a far larger workshop area stacked with intriguing tools and frequently, with flaming torches and signs of curious industry. If you want to see ladies being alarmingly efficient with hammers or Dave swapping between slate and musical interludes (an excellent musician, he often practises new tunes out on us, it all feels very continential to have live music while we work).

Dyna fy argraff i o'r siopau. Ac ynghlyn â'r gwaith holl bwysig sydd ar werth, dyma ychydig o esiamplau ohonynt i roi blas ichi.

That’s my impression of the shops, as for the all important work on sale, here are a few signiture items from each designer/maker to give you a flavour:


Angela Evans - Wedi lleoli yn Siop iard Caernarfon gyda rhai diwrnodau ym Mhwllheli/ Based at Siop iard Caernarfon with some days at the Pwllheli shop.

Gemydd sy’n gweithio gyda aur, arian a cherrig drudfawr, mae ei gwaith ar werth yng nghangennau Pwllheli a Chaernarfon.

A jeweller working in silver, gold and precious stones, her work is available to purchase in both the Caernarfon & Pwllheli branches:

Croesewir commisiynnau, modrwyau priodas a dyweddio. Ffoniwch 01286 672472 i wneud apwyntiad i drafod. Commissions, wedding and engagement rings welcome. Call 01286 672472 for an appointment or just call in!

image

Ann Catrin Evans - Wedi lleoli yn Siop iard Caernarfon gyda rhai diwrnodau ym Mhwllheli/ Based at Siop iard Caernarfon with some days at the Pwllheli shop.

Fel gof a gemydd mae Ann yn defnyddio haearn, pres, efydd, copr, arian ag aur. Mae ei gwaith ar gael yng nghangennau Pwllheli a Chaernarfon.

As a blacksmith and jeweller Ann works with iron, brass, bronze, copper, silver and gold, her work is available in both the Caernarfon & Pwllheli branches:

Croesewir commisiynnau, modrwyau priodas a dyweddio. Ffoniwch 01286 672472 i wneud apwyntiad i drafod. Commissions, wedding and engagement rings welcome. Call 01286 672472 for an appointment or just call in!

image

Dave Stephen - Wedi lleoli yn Siop iard Caernarfon gyda rhai diwrnodau ym Mhwllheli/ Based at Siop iard Caernarfon with some days at the Pwllheli shop.

Crefftwr llechi yw Dave yn creu gwaith cerfluniol a defnyddiol, mae ei waith ar gael yng nghangennau Pwllheli a Chaernarfon.

As a slate artist Dave creates both sculptural and functional pieces. His work is available at both the Caernarfon and Pwllheli branches.

Croesewir commisiynnau, Ffoniwch 01286 672472 i wneud apwyntiad i drafod. Commissions welcome. Call 01286 672472 for an appointment or just call in!

image

Charlotte Bellis

Wedi lleoli yn Siop iard Pwllheli / Based at Siop iard Pwllheli

Crochenydd sy’n creu gemwaith, placiau porslen a darnau cerfluniol mwy. Mae ei gwaith ar gael yng nghangen Pwllheli.

A ceramicist creating jewellery, porcelain plaques and larger sculptural pieces. Charlotte has work available at the Pwllheli branch.

Croesewir commisiynnau, Ffoniwch 01758 613006  i wneud apwyntiad i drafod. Commissions welcome. Call 01758 613006 for an appointment or just call in!

image

Elin Mair Roberts (Janglerins)

Wedi lleoli yn Siop iard Pwllheli / Based at Siop iard Pwllheli

Gemydd sy’n creu darnau unigryw gyda clai arian a ffoil aur 18ct. Mae gwaith Elin ar gael o gangen Pwllheli.

A jeweller working with silver clay and 18 carat gold foils, Her work is available in the Pwllheli branch.

Croesewir commisiynnau, Ffoniwch 01758 613006  i wneud apwyntiad i drafod. Commissions welcome. Call 01758 613006 for an appointment or just call in!

image

Lora Wyn

Wedi lleoli yn Siop iard Pwllheli / Based at Siop iard Pwllheli

Gemydd sy’n creu darnau lliwgar gan dorri copr a llaw a’i liwio gyda enamel. Mae ei gwaith ar gael o gangen Pwllheli.

Jeweller specialising in hand cut and enamaled copper pieces. Her work is available in the Pwllheli branch.

Croesewir commisiynnau, Ffoniwch 01758 613006  i wneud apwyntiad i drafod. Commissions welcome. Call 01758 613006 for an appointment or just call in!

image

Diolch am ddarllen. Thanks for reading, Laura x
(Siop iard Course Coordinator & blogger)

Posted 132 weeks ago

Golwg ar y Gweithiwr / Maker Spotlight: Luned Rhys Parri

Dwy-ieithog – Bi-lingual

Rwy’n edrych ymlaen yn arw i un o’n gweithdai nesaf gan yr hyfryd Luned Rhys Parri. Yn ffres yn ol o Batagonia a’i anturiaethau cyffroes yno i greu gwaith i’w arddangosfa diweddar mae Luned wedi cyntuno i wneud gweithdy ‘Te Prynhawn’ i ni Dydd Sadwrn Medi 26. Byddwch yn creu cwpan a soser dlws allan o wifren , papur , cardfwrdd a charpiau o ffabrig yn arddull unigryw Luned. Er mwyn i chi ddod i'w hadnabod yn well, gofynnais ychydig o gwestiynau iddi:

I have been really looking forward to one of our next workshop with the lovely Luned Rhys Parri who fresh from her travels in Patagonia to create work for her most recent exhibition has agreed to do an ‘Afternoon Tea’ workshop for us on Saturday September 26 so you can create your own pretty cup and saucer using wire, cardboard, paper and scraps of fabric in Luned’s quirky style. For you to get to know Luned a bit better here’s a few questions I posed to her:

C: Pa ymatebion cofiadwy sydd wedi bod i’ch gwaith?
Mae fy ngwaith yn boblogaidd gyda phobl o bob rhan o Gymru, ond rwyf yn ymwybodol hefyd bod fy nghreadigaethau wedi’u prynu gan edmygwyr o rannau eraill o’r DU ac Ewrop, a phrynwyd tri darn yn ddiweddar gan bobl o Batagonia.
Mae pobl yn uniaethu â’r hiwmor sydd yn fy ngwaith ac â’r mannau a ddarlunir yn y cefndir.
Yn ddiweddar cefais arddangosfa lwyddiannus yn  Galeri, Caernarfon gyda golygfeydd o Ddyffryn Nantlle yn gefndir i nifer o’r lluniau.  Gwerthwyd y rhan fwyaf o’r lluniau i bobl leol.

Q: What memorable responses have you had to your work?
My work has attracted people from all over Wales, but I am also aware that a number of my creations have been bought by admirers in other parts of the United Kingdom and Europe, and three were recently bought by Patagonians.
People relate to the humour in my work and some of the background locations to the created figures.
I had a recent successful exhibition at Galeri, Caernarfon depicting scenes in the Nantlle Valley.  Most of the work was sold to local people.

C: Ar ol creu’r gwaith diweddar wedi ysbrydoli gan eich trip i Batagonia, beth neu lle fyddai eich prosiect delfrydol nesaf?
Ym mis Tachwedd 2014 ariannwyd fy nhaith i Batagaonia gan Gyngor Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac Oriel Glyn y Weddw.  Cefais gyfle yno i weithio mewn ysgolion, ac fe’m gwahoddwyd i nifer o dai, a hyn a ysbrydolodd fy arddangosfa ddiweddaraf ym Mhlas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
Yn y gorffennol rwyf wedi gweithio yn Llydaw ac ar ynysoedd Gogledd a De Uist yn yr Alban.  Hoffwn ddychwelyd i’r mannau hyn er mwyn creu gwaith sy’n adlewyrchu eu diwylliant arbennig hwy.

Q: After the work inspired by your recent Patagonia trip, what or where would be your next dream project?
In November 2014 Welsh International Arts Council and Oriel Glyn y Weddw funded my visit to Patagonia.  There I had the opportunity to work in Welsh-Patagonian schools and was invited to a number of homes which provided inspiration for my recent exhibition at Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
I have worked in Brittany and on the Hebridean islands of North and South Uist in the past, and would very much hope to return to these two places and concentrate on creating work illustrating their particular culture.

C: Beth yn eich barn chi yw’r brif pethau gall rhywyn ddysgu ar eich cwrs?
Mae pobl sy’n dod ar fy nghyrsiau yn cael y cyfle i greu darn diddorol, llawn cymeriad a hwyliog allan o ddeunyddiau cyffredin a hygyrch.  O gael canllawiau ar sut i greu darn syml fel cwpan a soser dylai’r cyfranogwyr ddatblygu’r sgiliau a’r arbenigedd i fwrw ati i greu darn mwy uchelgeisiol gyda gwifren a phapur.

Q: What, in your opinion ar the key things people can learn on your course?
People who attend my workshops or courses are given the opportunity to create an exciting, characterful, fun piece out of simple and easily sourced materials.  Given the guidance to create a simple piece such as a cup and saucer, the participants should gain the skills and expertise to tackle a more complicated and intricate paper and wire relief.

Mae cwrs Luned ar Medi 26, £54 am y sesiwn yn cynwwys defnyddiau. Ffoniwch 01286 672472 i archebu lle.

Luneds course is on Septmeber 26, £54 for the session including materials. Phone 01286 672472 to book.

Diolch am ddarllen. Thanks for reading, Laura x
(Siop iard Course Coordinator & blogger)

Posted 135 weeks ago

Helfa Gelf 2015!

image

Dwy-ieithog – Bi-lingual

Y mae mis Medi yng Ngogledd Cymru yn gyfoeth o gelf a digwyddiadau cyffrous, gyda llawer i stiwdio ar draws y pum sir yn agor eu drysau i'r cyhoedd dros 4 penwythnos. Yn amrywio o lofftydd sbar i orielau arlunio, mae llawer o weithlefydd diddorol i ymweld, Gwelwch www.helfagelf.co.uk am fwy o wybodaeth am artistiaid, arddangosfeydd a lleoedd i aros. Y mae 3 penwythnos yn dal ar ol a bydd crefftwyr Siop Iard yn agor drysau eu stiwdio a'ch gwahodd i cael cip-olwg i mewn. Efallai y bydd bisgedi neu gacen ar gael hefyd (cofiwch ddod neu mi fyddwn wedi bwyta popeth i gyd). Y mae'r rhifau yn cyfateb i'r rhestrau yn llyfryn yr Helfa Gelf.

September in North Wales is rich with art and exciting events as studios across five counties open their doors to the public for 4 weekends. From spare bedrooms to art galleries, and everything in between, there’s lots of intriguing spaces and workshops to visit. See www.helfagelf.co.uk for much more information on the participating artists, exhibitions and residencies. There’s still 3 weekends left and the Siop iard artists are throwing open their studio doors and inviting you for a peak inside. There may well be biscuits or cake (please visit us or we’ll end up scoffing them all ourselves). The numbers correspond to the HG brouchure listings.

14. Angela Evans: ( gemydd) Medi 18/19 yn siop Iard Caernarfon. Bydd yn gwneud nifer o arddangosiadau bychain, dewch heibio i ddysgu mwy am waith gemydd.

14. Angela Evans: (Jeweller) 18/19 September at Siop iard, Caernarfon. Angela will being doing a few mini demonstrations, come along to learn a bit more about life as a jeweller.

image

15 Ann Catrin Evans: (Gof a gemydd) 25/26 Medi yn Siop Iard Caernarfon. Bydd yn dangos ei gwaith am 11am 1pm,a 3pm. Dewch i weld beth y gall ei wneud gyda morthwylion, fflamau a metalau

15. Ann Catrin Evans: (Blacksmith/ jeweller) 25/26 September  at Siop iard, Stryd Y Plas, Caernarfon. Ann Catrin will be doing demonstrations at 11am, 1pm and 3pm, come along to see what she gets up to with hammers, flames and metal!

image

38. Elin Mair Roberts: (gemydd Siop Iard Pwllheli)  Medi 4/5/11/12/18/19/25/26 yn y Siop iard Pwllheli, 13 Stryd Moch, Pwllheli

38. Elin Mair Roberts: (Jeweller, Siop iard Pwllheli artist)  4/5/11/12/18/19/25/26 September at Siop iard Pwllheli, 13 Gaol St, Pwllheli

image

46.  Dave Stephen :(Crefftwr llechi ) Medi 11/12/25/26 yn Siop iard, 7B Stryd y Plas, Caernarfon.

46. Dave Stephen: (Slate artist): 11/12/25/26 September at Siop iard, 7B Stryd y Plas, Caernarfon.

image

***Cynnyrch yr Wythnos*** / ***Product of the Week ***

image

‘Bywyd Llonydd’ , murlun gan Dave Stephen. Cyfres o ddarluniau o fwydydd ac offer tŷ, wedi eu llunio yn gelfydd allan o amrywiaeth o lechi lleol o wahanol raddliwiau a theimlad. Y mae'r enghraifft yma yn arbennig o hardd oherwydd y cyfansoddiad ddymunol a manylion brithliw ar y gwpan (llechan o Chwarel y Penrhyn) £75. Y mae'r lluniau llechi yma yn ddelfrydol i wneud i geginau edrych yn gartrefol, fel anrhegion i gartrefi newydd neu yn syml i ddathlu bywyd cartref. Hefyd gall dderbyn comisiwn i wneud darn unigryw i chi .

‘Still Life’ slate wall art by Dave Stephen. A series of pictures of household objects, utensils and foods, cleverly made from a variety of local slates of different hues and textures. This example is especially lovely because of the particularly pleasing composition and the detail of the motteling on the mug (of Penrhyn Quarry slate). These slate pictures are Ideal for making kitchens look homely, as new home gifts or as a straightforward celebration of the domestic. They can also be commissed to make a bespoke piece of wall art. Prices are around £75.

Posted 136 weeks ago

Golwg ar y Gweithiwr / Maker Spotlight: Charlotte Bellis

image

Dwy-ieithog – Bi-lingual

Yr hyfryd Charlotte Bellis ydy'r un sydd ddigon dewr i fod y cyntaf yn ein tymor newydd o gyrsiau crefft, mae'n grochenydd ac aelod o dîm Siop iard (wedi ei lleoli yn y siop newydd ym Mhwllheli). Bydd yn cynnal dau weithdy ‘Placiau Porslen’ ar Ddydd Sadwrn Medi 12 fed ac ar  Fedi 19eg. Os ydych yn awyddus i gyfarfod Charlotte ymlaen llaw (a mwynhau ychydig o fusnesa o gwmpas ei gweithdy diddorol!) bydd ei lle ar agor yn ystod yr Helfa Gelf Medi 4/5/6.  (gweler gwefan yr Helfa Gelf am fwy o wybodaeth ).Er mwyn i chi ddod i'w hadnabod yn well, gofynnais ychydig o gwestiynau iddi:

Bravely being first up in our new season of craft courses will be the lovely Charlotte Bellis, a ceramist and member of the Siop iard team (based in the new Pwllheli shop). She’ll be running a two part ‘Porcelain Plaques’ workshop on Saturday 12th + 19th September. See our website for more details. If you’re keen to meet Charlotte in person beforehand (and you enjoy a nosey around an interesting workshop, the messier the better I find), then during the Helfa Gelf Art Trail her workshop will be open 4/5/6 September (see Helfa Gelf website for more info).For you to get to know Charlotte a bit better, here’s a few questions I posed to her:

C.  Beth sy'n ysbrydoli eich gwaith ?
Y mae fy ngwaith yn cael ei ysbrydoli gan y byd naturiol a'i ffurfiau organig, wedi ei ddylanwadu gan dirwedd anhygoel Gogledd Cymru ac hefyd gan fy nheithiau i'r Dwyrain Pell ac Ewrop. Rydw i'n gweithio mewn lliwiau, siapiau a gwead sy'n atgoffa un o'r môr, planhigion ac elfennau o'r ddaear.

Q: What inspires your work?

My work is inspired by the natural world and organic forms and has been influenced both by the stunning scenery of North Wales and my travels in the Far East and Europe. I work in colours, shapes and textures evocative of the sea, plants and elements of the earth.

C. Beth sydd fwyaf cynhyrfus wrth weithio mewn serameg ?
Rydw i'n gweithio fwyaf mewn serameg oherwydd rydw i'n caru ei burdeb ar ffordd y mae'n fy ngalluogi i greu siapiau cain ac ysgafn. Rydw i'n defnyddio llawer o blanhigion yn fy ngwaith. Trwy eu gwasgu i'r clai, mae'r porslen yn dal manylion bychain hardd, ac felly caiff y printiadau manwl eu cynnwys yng ngwead fy ngwaith . Rydw i hefyd yn hoffi arbrofi gyda gwydro a chreu lliwiau newydd. Mae'n ddiddorol sylwi sut mae'r gwydro yn adweithio, fel y mae bob amser ychydig yn wahanol wrth ddod allan o'r odyn

Q: What do you find most exciting about working in ceramics?

I mainly work with porcelain as I love it’s purity and the way it allows me to create beautiful organic shapes that are light and delicate. I use a lot of plants in my work. By pressing them into the clay, the porcelain captures the fine and beautiful details so I can get the most intricate prints and texture in my work. I also love experimenting with glazes and creating new colours. It’s always interesting the way glazes react and are always a little different when they come out of the kiln.

image

C. Pa brosiect fuasai'n freuddwyd gennych ?

Buaswn wrth fy modd yn derbyn comisiwn i lunio cerflun enfawr i hongian mewn adeilad hardd. Fuasai ddim gwahaniaeth petai'n adeilad hen neu newydd, ond ei fod wedi ei addurno'n drawiadol, a'i oleuo'n fendigedig. Buaswn wrth fy modd petai'n ganolbwynt yr ystafell, felly'n creu effaith syfrdanol wrth gerdded i mewn i'r lle

Q: What is your dream project?

I would love to be commissioned for a really large hanging sculpture for a beautiful building. I wouldn’t mind if it was an old or new building but something quite grand that had stunning decor and lit up beautifully. I would love for it to be a centre piece and create a real impact as you walked into the space.

C. Beth ydy'r cyngor gorau ichi ei dderbyn erioed ?

Rydw i wedi cael llawer o gynghorion buddiol erioed sydd wedi bod o gymorth mawr i fy musnes. Rydw i'n dal i ddysgu ac yn parhau i werthfawrogi cyngor, ac wedi dysgu llawer oddi wrth grefftwyr a bobl eraill. Rydw i'n credu ei bod yn bwysig parhau i wneud yr hyn rydw i'n garu wneud, gweithio'n galed ac i safon uchel.  Mae bob amser yn bwysig cael targedau, hyd yn oed rhai anodd eu cyrraedd. Alla i ddim gweld fy hun yn gwneud dim arall.

Q: What’s the best piece of advice you’ve been given?

I’ve had a lot of great advice along the way that has really helped me with all areas of my business. I am always learning and still appreciate advice now, I have learnt a lot from other people and fellow crafters. I think for me it’s always important to continue to do what I love doing, to work hard and to a high standard. Goals are always good to have and to keep going even when it’s difficult, I can’t really imagine myself doing anything else.

image

C. Lle ydi eich hoff le, neu'r lle sy'n rhoi fwyaf o ysbrydoliaeth ichi ?

Fedra i ddim nodi un lle arbennig, mae cymaint o lefydd wedi rhoi ysbrydoliaeth i fi. Rydw i wrth fy modd yn teithio a darganfod diwylliannau newydd. Ar ol bod yn teithio y cefais fy ysgogi i gychwyn fy musnes a dychwelyd i Ogledd Cymru, roedd gen i gymaint o syniadau newydd i fy ngwaith. Rydw i wrth fy modd yn byw yng Ngogledd Cymru, a medru mynd allan o'r ty ac i fyny'r mynyddoedd gyda fy nghi, hyd yn oed pan mae'r tywydd yn ddrwg. Mae mor ddramatig, rydw i'n hoffi'r ffordd y mae'r tirlun yn newid trwy'r adeg. Teimlaf yn lwcus iawn i gael byw mewn ardal mor hardd, gyda'r arfordir a'r golygfeydd anhygoel i fy ysbrydoli trwy'r adeg.

Q: Where is your favourite or most inspirational place?

I don’t think I could say just one place, there are so many places that inspire me. I love travelling and exploring new cultures. It was after travelling that I was motivated to start my business and return to North Wales, I had so many ideas for my work. I love living in North Wales, being able to walk out of my door and go up the mountains with my dog, even when the weathers bad is great. It’s so dramatic and I love the way the landscape is always changing. I feel lucky to live in such a beautiful area to have all this stunning scenery and coastline, I am inspired all the time.

C. Pam y dylai bobl ddod i'ch cwrs ?

Credaf bod fy nghyrsiau yn gyfle gwych i weithio gyda porslen a gwydro, a chael arbrofi a chanfod. Gobeithio y byddai bobl yn cael hwyl wrth gymdeithasu, a chael cyfle arbennig i fynd â rhywbeth personol adre efo nhw. Mae'n berffaith os hoffech brofi rhywbeth newydd a chreadigol. Mae bobl yn dweud wrtha i o hyd y bydden nhw wrth eu boddau yn gweithio efo clai ond bod anhawster cael defnydd o odyn a gwydro. Buasai fy nghyrsiau yn rhoi cyfle i chi greu eich darnau eich hun, ac oherwydd mod i'n defnyddio fy odyn fy hun i'r 'bisque’ a'r taniad olaf, byddai gennych ddarn gorffenedig o ansawdd uchel ar y diwedd.

Q: Why should people come on your course?

I think my courses are a great opportunity to work with porcelain and glazes and to experiment and explore. I hope people find them fun and sociable and it’s a great chance to make something personal that you can take home with you, it’s perfect if you want to have a go at something new and creative. I always have people saying to me they would love to have a go working with clay but it’s difficult as you need access to a kiln and glazes. My courses give you the opportunity to create your own piece and I use my kiln for the bisque and final firing so you end up with a high quality finished piece. 

Mae cwrs Charlotte ar Medi 12 a 19, 10-1yh, £65 am y ddwy sesiwn. Ffoniwch 01286 672472 i archebu lle.

Charlottes course is on Septmeber 12 and 19, 10-1pm, £65 for the two sessions. Phone 01286 672472 to book.

Diolch am ddarllen. Thanks for reading, Laura x

(Siop iard Course Coordinator & blogger)

image
Posted 137 weeks ago

Tymor Newydd, Blog Newydd! New Season, New Blog!

image

Uchod / Above: Charlotte Bellis, Elin Mair (Janglerins), Angela Evans, Ann Catrin Evans, Dave Stephen, Lora Wyn.

Helo a chroeso i flog newydd Siop iard ! Ynddo mi fyddan yn anelu i rannu gwybodaeth am yr holl bethau sy’n digwydd yn ein siopau yng Nghaernarfon a Phwllheli, yn ogystal â rhoi manylion cyffrous am y nifer cynyddol o'n cyrsiau crefft. Bydd y ’ Golwg ar y Gweithiwr’ rheolaidd  yn eich helpu i ddod i wybod mwy am diwtoriaid ardderchog y cyrsiau a drefnir, tra gallai ‘Cynnyrch yr Wythnos’ eich hudo i brynu, neu eich cynorthwyo gyda'ch rhestr anrhegion Nadolig (gydag ymdiheuriadau am grybwyll yr Ŵyl mor gynnar !).  Fel ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad gellwch ein dilyn ar ein tudalen Gweplyfr, hefyd Trydar,  ac ymuno a'n rhestr e bost
Diolch am ddarllen. Laura x
( Cyd-lynydd Cyrsiau Siop Iard a blogiwr newydd sbon.)

Hello and welcome to the new blog for Siop iard! We’ll aim to share information on what’s happening in both of our Caernarfon and Pwllheli shops as well as showcase the exciting things occuring on our growing number of craft courses. A regular ‘Maker Spotlight’ feature will help you get to know a bit more about our excellent tutors for forthcoming courses, while ‘Product of the Week’ may tempt you to add lovely things to your mental ‘must have’ lists or help guide your gift shopping (sorry to hint at the festive season so early!). You can also follow our Facebook page, Twitter account and join our email list as other ways to keep in touch.

Thanks for reading, Laura x

(Siop iard’s Course Coordinator & shiny new blogger)

Posted 137 weeks ago

Make a free website with Yola